หน้าหลัก

3 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนบ้านเกาะนางโดยพร้อมสำหรับการเรียนการสอน (Read in English)


หลังพายุปาบึกพัดผ่านเมื่อเดือนมกราคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย และไม่ให้ใช้อาคารเรียน 2 หลังที่หลังคาปลิวและฝ้าเพดานถูกพัดพังเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักเรียน


แต่วันนี้ด้วยน้ำใจจากผู้อุปการะและผู้บริจาคที่ได้ส่งน้ำใจผ่านทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อาคารอเนกประสงค์ได้ก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ไม่เท่านั้น ด้วยการสนับสนุนจากคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ได้ร่วมกันส่งความช่วยเหลือช่วยซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของอาคารเรียนที่เสียหาย ทำให้โรงเรียนมีสภาพพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน


“สวยจัง” เสียงนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยยิ้มอย่างมีความสุขขณะชื่นชมอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ดร.สราวุธ ราชสีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นตัวแทนในการส่งมอบ และนางสุภาภรณ์ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังมีนายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอปากพนัง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา


นางสุภาภรณ์พูดด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันรื้นในตาว่า “มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มาที่โรงเรียนตั้งแต่วันแรกหลังเกิดภัยพิบัติ มาถามว่าต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง ดิฉันขอเป็นตัวแทนเด็กๆ นักเรียนขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผู้บริจาค และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมากค่ะที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้โรงเรียน”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกจากการซ่อมแซมอาคารเรียนและการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แล้ว โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย และโรงเรียนอื่นๆ อีก 17 แห่งในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ปากพนัง และโครงการพัฒนาฯ หัวไทร ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก ยังได้รับสนับสนุนเครื่องเล่นสนามรวมจำนวนทั้งสิ้น 73 ชุดจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ อีกด้วย