หน้าหลัก

25 กันยายน 2562

หัวใจหุ้นส่วนเพื่อเด็ก (Read in English)


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความสำคัญแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบท เด็กนักเรียนของเราส่วนหนึ่งเป็นเด็กชนเผ่า เป็นเด็กที่มีฐานะยากจน พ่อแม่ไปทำงานต่างถิ่น เด็กอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ปู่ย่าตายาย พบว่ามีปัญหาเรื่องการดูแลและการช่วยสอนเด็กตอนอยู่ที่บ้าน ก็ได้โครงการฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มให้กับเด็กด้านคุณภาพชีวิตและด้านวิชาการครับ เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเด็กโดยให้อาชีพเสริมต่างๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้เพิ่มเข้ามา ส่วนที่โรงเรียนก็ได้มีสื่อกระตุ้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนครบครันกว่าเดิม เติมกำลังใจให้กับเด็กอย่างมาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทำสิ่งดีๆ ให้ชุมชนอีกมากมาย ดีใจครับที่ได้มีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของลูกศิษย์” ครูนัทธ์นรงค์ กันทะเสน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกล้วย พูดจากใจและประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมงานการพัฒนาเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ


ครูนัทธ์นรงค์ ยังสะท้อนผลสำเร็จในความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ (พัฒนาการอ่าน-เขียน) ของนักเรียนว่า ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมครูผู้สอนและการผลิตสื่อกระตุ้นทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของเด็กตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 -6 รวมทั้งเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ (LD-Learning disabilities children) ทำให้สามารถสกัดกั้นความไม่สนใจเรียน อาการเหม่อลอยในห้องเรียนได้ผลชัดเจน ผลสำเร็จของการผลิตสื่อที่เคลื่อนไหวได้ มีสีสันสวยงาม เสริมสร้างจินตนาการ ได้มีส่วนกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจมากขึ้น เวลาใช้สื่อนักเรียนก็จะสนใจมากกว่าเดิมที่มีเพียงครูเป็นศูนย์กลาง สื่อต่างๆ นี้เปิดโอกาสเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กในการสอบแต่ละปีดีขึ้น คะแนน O-NET และ NT ก็ดีขึ้น มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ เด็กมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ดีขึ้นในแต่ละระดับชั้น โดยก่อนใช้สื่อและหลังใช้สื่อ มีการประเมิน ผลการอ่านและเขียนของเด็กพบว่าดีขึ้นกว่าเดิมทุกคน ทางโรงเรียนพยายามที่จะต่อยอดเพื่อพัฒนาวิชาการของโรงเรียน สื่อของมูลนิธิฯ ที่สนับสนุนมายังใช้อยู่ถึงปัจจุบันและทำสื่อเพิ่มใหม่ทุกปี


ทั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกล้วยที่อยู่ในโครงการอุปการะเด็ก ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ เมืองปาน จ.ลำปาง มีตั้งแต่เรียนระดับ ป.1 ถึง ป.6 ครบทุกชั้น จำนวน 36 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo