หน้าหลัก

14 กุมภาพันธ์ 2562

“บ้านแห่งการเรียนรู้” เพราะการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน (Read in English)


ผลการทดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ล่าสุด ในปี 2558 พบว่าประเทศไทยได้ลำดับที่ 55 จาก 72 ประเทศโดยเรื่องการอ่าน เด็กไทยได้คะแนน 409 คะแนนซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 493 ของ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) นอกจากนี้ยังพบประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยอื่นๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในด้านครอบครัวและเด็กพบว่าผู้ปกครองคิดว่าสอนการบ้านลูกไม่ได้ เนื่องจากเด็กบางกลุ่มไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันทำให้เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร และส่งผลต่อการเรียนวิชาต่างๆ ในชั้นเรียน ด้านโรงเรียนและครู พบว่ามีความไม่พร้อมอยู่มาก


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ทำยุทธศาสตร์ ปี 2019 – 2023 ครอบคลุมการดำเนินงานสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กประถมศึกษา (Literacy Hand In Hand: LHH) ด้วยการขับเคลื่อนสองหลักสูตรใหญ่คือ “ครอบครัวสุขสันต์” (Celebrating Family) และ “บ้านแห่งการเรียนรู้” (Home-Based Learing) จัดอบรมพ่อแม่ ครู และผู้นำส่วนท้องถิ่น ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่อ โดยชวนเครือข่ายในการทำงานสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กไทย จัด “บ้านแห่งการเรียนรู้” รับ โดยเน้นกิจกรรม 5 พร้อม คือ ครอบครัวพร้อมดูแล ชุมชนพร้อมร่วมมือ โรงเรียนพร้อมสอน คณะกรรมการพร้อมสนับสนุน และเด็กพร้อมอ่านและเขียน เพื่อให้เด็กชั้นประถม 1-6 มีทักษะด้านการอ่านเขียนภาษาไทยที่ผ่านเกณฑ์


หลักสูตร บ้านแห่งการเรียนรู้ เน้นบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนที่มีความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนเพราะการเรียนรู้เริ่มต้นที่บ้าน อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองโดยทำให้เป็นบ้านแห่งการเรียนรู้ง่ายๆ เช่น ติดบัตรคำศัพท์ที่บ้าน จัดมุมให้เหมาะสำหรับการทำการบ้านของลูก ทำสื่อง่ายๆ ที่ผู้ปกครองทำได้ ทำปฏิทินเพื่อใช้เวลาส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก เป็นต้น


ด้านหลักสูตร ครอบครัวสุขสันต์ ส่งเสริมให้ผู้ปกครองอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูก แสดงความรักกับลูก กอดลูก ห้ามพูดลบทำให้ลูกหมดกำลังใจในการเรียนรู้ ไม่ควรตำหนิ ติติง รวมถึงการพูดให้กำลังใจลูกและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น สัญญากับลูกว่าวันนี้พ่อแม่จะกลับมารับประทานอาหารด้วยกัน


ดร.วิมลรัตน์ สีสัน ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและทักษะชีวิต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงที่มาของการดำเนินงานว่า จากงานวิจัยด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา พบว่าการที่เด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว ทั้งโรงเรียนและบ้าน (พ่อแม่) ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของเด็ก จากงานวิจัยเดียวกันยังพบว่าเด็กที่ได้รับการเอาใจใส่และส่งเสริมการเรียนจากพ่อแม่ผู้ปกครอง มีพัฒนาการการเรียนรู้และมีผลการเรียนที่ดีมากกว่าเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพแต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่ “แม้จะเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศ แต่จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของฝ่ายการศึกษาและทักษะชีวิต มูลนิธิศุภนิมิตฯ พบว่างานวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กไทยสามารถอ่านและเขียน และมีพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง และสนับสนุนให้ทุกครอบครัวของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก เป็น ‘บ้านแห่งการเรียนรู้’ ซึ่งจะดำเนินงานควบคู่ไปกับการทำให้เกิด ‘ครอบครัวสุขสันต์’ เพื่อให้เด็กไทยเป็นทั้งเด็กที่เก่ง และเป็นเด็กดี”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ด้านครูเจตรินชัย เจริญเล็ก โรงเรียนบ้านแม่ละ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บอกว่า “เด็กนักเรียนของผมจะเป็นวัยอ่านออกเขียนได้ เริ่มตั้งแต่อนุบาล เด็กเล็กไปจนถึง ป.6 จะเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เป็นหลัก สำหรับผมเป็นครู โครงการอ่านออกเขียนได้เป็นโครงการหลักของรัฐบาลซึ่งมูลนิธิฯ มาเสริมช่วยด้านพ่อแม่ คิดว่าแบบสุดยอดครับเพราะจากประสบการณ์จริงมันต้องมาจากพ่อแม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่


“มีหลายอย่างที่เราต้องไปปรับปรุงให้ความรู้กับลูกและครอบครัวค่ะ เช่นเป็นผู้นำในการดูแลเอาใจใส่ครอบครัว เป็นแม่ที่ดี ให้คำปรึกษา เข้าใจลูก ลูกทำผิดอธิบายให้ฟังถึงสิ่งถูกสิ่งผิด เวลามีประชุมในหมู่บ้านจะบอกเพื่อนๆ” นางเบาะ แดงด่อน ผู้ปกครองเด็กในชุมชนจากอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก


“ผมทำงานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ มา 7 ปี มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเด็กเยอะมาก พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กได้มีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น จากที่ได้มาเข้าร่วมครั้งนี้คิดว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ด้วย ความรู้จากครอบครัวสุขสันต์นี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยกันได้แล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กในพื้นที่ ครอบครัว ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ให้เค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ รายละเอียดในกระบวนนี้สามารถนำไปต่อยอดโครงการนี้ด้วย และนำไปใช้ในโครงการลักษณะเดียวกัน” นายสุทธิชัย มาบวบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทองแสนขันธ์ จ.อุตรดิตถ์