หน้าหลัก

26 มีนาคม 2562

ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร่วมพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้
(Read in English)


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่จังหวัดเชียงราย


โอกาสนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา และโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ สองพี่น้อง จ.เชียงราย


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวยากไร้ ผ่านการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก โดยได้มีการดำเนินงานทั้งการสนับสนุนกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้แก่นักเรียน และสนับสนุนให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่โดยจัดหนังสือประเภทต่างๆ หมุนเวียนไปให้บริการที่ห้องเรียนเพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่เด็กๆ ผลจากการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้อย่างจริงจังโดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลด้านการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น และเด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตเหมาะสมตามวัย ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็กในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ สองพี่น้อง ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กในโครงการอุปการะเด็กที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน


นอกเหนือจากการส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้แล้ว มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีการพัฒนานักเรียนด้านทักษะชีวิตและการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เช่น ทักษะอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อขายผลผลิตเข้าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และจัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงนักเรียนทั้งหมด


Full Photo

Full Photo

Full Photo


โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 164 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนในความอุปการะของโครงการอุปการะเด็กมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ สองพี่น้อง จำนวน 19 คน


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ สองพี่น้อง จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2540 ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก โดยได้รับการแบ่งปันช่วยเหลือจากผู้อุปการะที่มอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ สองพี่น้อง จ.เชียงราย ตั้งแต่ปี 2540 พื้นที่ดำเนินงาน 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 940 คน