หน้าหลัก

13 มีนาคม 2562

นายก อบต.น้อย จำลองการปกครองประชาธิปไตย เพื่อเด็กได้เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม (Read in English)


“ทำความดี มีวินัย ใส่ใจเรียน” คือนโยบายในการหาเสียงที่ทำให้ น้องเค้ก หรือ ด.ญ.ศิริลักษณ์ เด็กหญิงใน โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลือกตั้งเป็น นายก อบต.น้อย ของโรงเรียนเมื่อปีการศึกษาที่แล้ว น้องเค้ก คือหนึ่งในเด็กจากครอบครัวยากไร้ที่ได้รับน้ำใจจากผู้อุปการะ ให้ความช่วยเหลือแก่เธอมาตั้งแต่น้องเค้กยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


“ชนะเลือกตั้ง 86 คะแนนค่ะ ผลงานที่ภูมิใจตลอดหนึ่งปีที่เป็น นายก อบต.น้อย คือได้พาน้องๆ ทำความดี ฝึกระเบียบวินัยและเก็บขยะ ทำให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้น” น้องเค้ก เล่าด้วยน้ำเสียงสนุกกับบทบาทที่ตนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ ทั้งโรงเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา “สนุกค่ะ ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ และมีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ มากมายเลยค่ะ”


ผอ.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื๊ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้อธิบายที่มาของกิจกรรม “อบต.น้อย” ในโรงเรียนว่า โรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯ แม่แตง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย และเสริมสร้างภาวะผู้นำของนักเรียน ในรูปแบบ ”เมืองกื๊ดโมเดล” เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีฝึกฝนเรียนรู้ ทั้งทักษะวิชาการต่างๆ และทักษะชีวิตจากการทำกิจกรรมต่างๆ


“อยากฝึกเด็กนักเรียนให้รู้จักระบบวิธีการปกครองระดับท้องถิ่น เพื่อให้เด็กนักเรียนไปสื่อสารกับผู้ปกครอง เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบการเลือกตั้ง รวมถึงได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อบต. ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆ ด้วย นอกจากนี้กิจกรรมนายก อบต.น้อย ยังจะเป็นการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน ฝึกหัดการทำงานเป็นทีมด้วย ซึ่งกิจกรรมนายก อบต.น้อย นี้ โรงเรียนได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว น้องเค้กนี้เป็นนายกน้อยคนที่ 7 ครับ ผู้นำแต่ละรุ่นออกมาดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง กิจกรรมได้รับความสนใจจากนักเรียนมาก ลูกสมาชิก อบต. ลูก อบต. ก็สมัครลงรับเลือกตั้ง ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเลย”


นอกจากกิจกรรม นายก อบต.น้อย แล้ว ผอ.ณรงค์ รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Mrs Teresa Ferrari Regional Leader-East Asia Region, World Vision International ในโอกาสการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็กที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า “ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มาเติมเต็มสถานศึกษาให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อหลายๆ ส่วนมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ผลดีที่เกิดขึ้นก็ตกอยู่ที่เด็กๆ ทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน กิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดเป็นและลงมือทำ สร้างความภูมิใจทุกด้านให้เกิดกับตัวนักเรียน เด็กมีความรับผิดชอบ นอกจากการเรียน เด็กๆ และครอบครัวยังได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวได้อย่างพอเพียง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำให้เกิดขึ้น โดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโต ประสบความสำเร็จ มีงานทำ เลี้ยงชีพได้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยกันเติมเต็มสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันครับ” ผอ.ณรงค์ กล่าว


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกเหนือจากกิจกรรม นายก อบต.น้อย แล้ว คณะผู้บริหารของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้ชมการสาธิตกระบวนการจัดการเรียนการสอนของเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disabilities) กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กนักเรียน เช่น กัปตันน้อย (พายเรือคายัก นำเที่ยว) การทำเครื่องประดับจากลูกปัด เป็นต้น รวมถึงยังได้ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนอาชีพแก่ครอบครัวที่บ้านของน้องไอซ์ เด็กในโครงการอุปการะเด็ก ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำเพื่อเสริมรายได้แก่ครอบครัว และชมกระบวนการส่งต่อการสนับสนุนทักษะอาชีพครอบครัวเด็กในโครงการอุปการะเด็กสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีดงเย็น ที่นำเอาทักษะการเย็บผ้าอาข่ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้


“เมื่อก่อนปลาทูตัวเดียวกินกันสี่ห้าคน เดี๋ยวนี้กินกันคนละตัวเลย ก็เพราะศุภนิมิตฯ เข้ามาสนับสนุนให้มีอาชีพ ผู้ปกครองเด็กในโครงการฯ และแม่บ้านที่ว่างงานรวมกลุ่มกันทำงาน ดีกว่าอยู่ว่างๆ ไปวันๆ ขอบคุณผู้อุปการะของลูกชาย (อาไห่) และมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นอย่างมาก” อรทัย มาเยอะ ประธานกลุ่มแม่บ้านอาข่า-กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านศรีดงเย็น พูดปิดท้ายอย่างอารมณ์ดี