หน้าหลัก

6 พฤศจิกายน 2562

ปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ศุภนิมิตสากล (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรศุภนิมิตสากล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ขององค์กรศุภนิมิตสากล ที่เข้าร่วม โครงการ “Global Leader Orientation Programme 2019” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ขององค์กรศุภนิมิตสากล ซึ่งจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์สูงสุดของศุภนิมิตสากล ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดพัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำความอยู่ดีมีสุขไปสู่เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุด


“ศุภนิมิตฯ เป็นองค์กรที่ไม่หยุดพัฒนาและเรียนรู้ เรารู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติให้แบ่งปันแนวทางทำพันธกิจที่ดีที่สุดของเราให้กับเครือข่ายศุภนิมิตสากลที่มีกว่า 100 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า หวังว่าโอกาสครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นเครือข่ายงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น” Ms. Meliza Aberin ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานปฏิบัติการภาคสนามและพัฒนาทรัพยากร มูลนิธิศุภนิมิตฯ เปิดใจ


กิจกรรมปฐมนิเทศดังกล่าวฯ มีระยะเวลา 10 วัน แบ่งเป็นการศึกษาเนื้อหาตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สนใจ เช่น สายบริหารการเงิน สายบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร สายบริหารการระดมทุนและเงินทุนระหว่างประเทศ สายบริหารงานพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในชุมชน สายบริหารงานพัฒนาและบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นต้น และการศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและศึกษาดูงานครั้งนี้มาจากสำนักงานใหญ่ขององค์กรศุภนิมิตสากล กลุ่มประเทศสนับสนุนเงินทุน และกลุ่มประเทศปฏิบัติการภาคสนาม ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร แอลเบเนีย โรมาเนีย บังกลาเทศ เนปาล แซมเบีย และประเทศเคนยา


ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ดูงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนบทเรียนในการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก โดย Ms.Meliza Aberin ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Global Leader Orientation 2019 จำนวน 12 คน เดินทางศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน


สำหรับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 10 โรงเรียนคือ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา โรงเรียนบ้านช้างใน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง โรงเรียนบ้านผาหมอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง โรงเรียนสบเปิงวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองกื๊ด โรงเรียนวัดท่าข้าม และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ทั้งห้องสมุด กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ และอื่นๆ ขอบคุณมากครับ” สุธน นวลทิม ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงให้กับเด็กนักเรียน


คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ยังได้ชมกระบวนการส่งต่อการสนับสนุนทักษะอาชีพครอบครัวเด็กในโครงการอุปการะเด็กสู่การพัฒนาเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีดงเย็น ที่นำเอาทักษะการเย็บผ้าอาข่ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่ไม่มีอาชีพให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ พบปะกับผู้นำ คริสตจักรเสริมสร้างพระคุณห้วยโป่ง ผู้นำชุมชนห้วยโป่ง ตลอดทั้งพูดคุยให้กำลังใจน้องๆ แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ อำเภอแม่แตง ซึ่งได้รับการเสริมสร้างภาวะผู้นำตามโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก อีกด้วย