หน้าหลัก

13 กรกฎาคม 2561

ผนึกกำลังร่วมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เด็กยากไร้ชายขอบไทย-กัมพูชา (Read in English)


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ อ.โนนดินแดง อ.ละหานทราย และ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้ โครงการ ‘อ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ’ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา รวมถึงพัฒนาสื่อ คู่มือ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมุ่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กช่วงปฐมวัยไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาให้สามารถอ่านออกเขียนได้และมีทักษะการคิดคำนวณ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกล ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกส่วนต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ไม่เพียงจะช่วยแก้วิกฤติการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในเด็กนักเรียนเท่านั้น แต่คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน”


ทั้งนี้ โครงการอ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ เป็นโครงการพัฒนาด้านการศึกษาที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ริเริ่มดำเนินงานมากว่า 10 ปีแล้วเพื่อการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในเด็ก โดยเฉพาะเด็กในวัยเริ่มเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมต้น โดยเริ่มดำเนินการที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการอุปการะเด็กแห่งหนึ่งของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ปัจจุบัน โครงการอ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิตฯ โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้พัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด สื่อการเรียนการสอน และคู่มือครู โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนได้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo