หน้าหลัก

24 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมลงนามเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในโครงการ “การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก” (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และอีก 45 องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) “การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก” (Child Safe & Friendly Tourism) ให้ปฏิญญาร่วมกันเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยใจความสำคัญของบันทึกความเข้าใจนี้เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการกิจการโรงแรม เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นการป้องกันและมีมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ฝึกทักษะที่จำเป็น ให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการโรงแรมผ่านการอบรมแบบออนไลน์ เรื่องการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ที่มีเด็กถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองเด็กให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชน รวมทั้งการแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อพบเห็นการค้ามนุษย์ หรือพบเด็กที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ์ใดๆ โดยมี นายนมัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้


มีข้อมูลรายงานว่า มีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยกว่า 38 ล้านคนต่อปี สร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท แต่สิ่งที่น่าเป็นกังวลมากคือ ในจำนวนนี้ 20% เป็นนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กในกลุ่มประเทศเอเชียเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิตฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้โครงการ “การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก” จัดโดย มูลนิธิเข้าใจเด็ก (FOCUS) และภาคีเครือข่ายคุ้มครองเด็กทั้งภาครัฐ และหน่วยงานภาคธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว รวม 45 องค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน และจะขยายพื้นที่เป้าหมายไปยังกรุงเทพมหานคร ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต ในปี 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ดร. สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวว่า “จุดยืนสำคัญที่ชัดเจนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือการปกป้องคุ้มครองเด็ก การทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เริ่มทำงานอย่างจริงจังมาตั้งแต่ พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และต่อมาปี พ.ศ.2547 รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และปัจจุบันมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงทำงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนถึงระดับหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า และ สปป.ลาว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และปกป้องเด็กในรุ่นต่อไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อไป”