หน้าหลัก

6 กันยายน 2561

เพื่อให้ลูกหลานอีสาน และเด็กทุกคน ได้มีความรู้ มีวิชาเลี้ยงตัวเมื่อเติบใหญ่ (Read in English)


ในวันที่โลกวิวัฒน์สู่ ‘ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและความรู้’ แต่เชื่อหรือไม่ว่า 6 ใน 10 คนจากเด็กนักเรียนในวัยเริ่มต้นเรียนรู้ทั่วโลกที่ปัจจุบันมีมากกว่า 600 ล้านคน ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ หรือนับเลขเป็น (ข้อมูลจากสหประชาชาติ สำรวจเมื่อปี 2017) ส่วนในประเทศไทยการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทยกำลังขยายผลเกิดเป็นวิกฤติระดับชาติ จากตัวเลขที่เปิดเผยโดยกระทรวงศึกษาธิการ เด็กไทยที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 5.71 อ่านไม่ออก และร้อยละ 7.63 เขียนไม่ได้ เมื่อทักษะอันเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้ของเด็กๆ คือ การอ่านและการเขียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ รวมถึงอนาคตประเทศไทยจะเป็นเช่นไร


เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เด็กจากครอบครัวและชุมชนยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ยากลำบากของประเทศไทยได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ไม่เพียงสนับสนุนปัจจัยการศึกษาแก่เด็กเท่านั้น แต่ยังขยายผลการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ร่วมด้วยช่วยกันปูพื้นฐานการเรียนรู้แก่เด็ก ให้ทุกก้าวย่างของเด็กเป็นการก้าวเดินสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้


และเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ภายใต้การดำเนินงาน โครงการประชารัฐร่วมใจ เด็กอ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ที่โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับประถมในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 4 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 12 แห่ง ในอำเภอศรีรัตนะ และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีเด็กนักเรียนรวมกันแล้วกว่า 20,000 คน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทุกภาคส่วนจะได้นำเอาศักยภาพที่มีมาผสานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ทั้งนี้ ในส่วนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ นั้นได้มีการนำ กิจกรรม “อ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” ที่ได้ดำเนินงานจนเกิดผลสำเร็จในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถทำให้เด็กตั้งแต่วัยอนุบาลและเด็กในชั้นประถม 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ซึ่งจะมีทั้งการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ทั้งที่เป็นเด็กใน “โครงการอุปการะเด็ก” และเด็กอื่นๆ ในพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการสนับสนุนหนังสือ “อ่านออกเขียนได้ ทันใจประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ” ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้พัฒนาขึ้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนได้ เพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ยากไร้แห่งนี้ได้ใช้ในการเรียนรู้


ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทุกภาคส่วนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพียงข้อเดียวคือ เพื่อให้ลูกหลานอีสาน และเด็กทุกคน ได้เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นวิชาเลี้ยงตัวเมื่อเติบใหญ่ - ไผผู้เฮียนฮ่ำฮู้ วิชาปราชญ์ทางใด ก็ให้มีใจ จด เผิ่งวิชาที่ตนฮู้