หน้าหลัก

14 พฤษภาคม 2562

ห้องเรียนธรรมชาติ เต็มอิ่มมื้อเที่ยงและเติมเต็มการเรียนรู้สู่ความพอเพียง (Read in English)


ด.ญ.นลินทิพย์ หรือ น้องเนย นักเรียนชั้น ป.6 กำลังเอร็ดอร่อยกับแกงส้มเห็ดนางฟ้าชะอมทอด อาหารมื้อเที่ยงของโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เมนูปลอดสารพิษที่เสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันในวันนี้ ล้วนเป็นผลผลิตสด สะอาดจากแปลงเกษตรห้องเรียนธรรมชาติภายในโรงเรียน ครบครันตามหลักโภชนาการของสคูลลันซ์ (School Lunch - ระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน)


เด็กนักเรียนทุกคนรวมถึงน้องเนย กำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต เป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนา อาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นอีกมื้อหนึ่งที่สำคัญ เพราะหากได้รับสารอาหารไม่ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน อาจส่งผลต่อสมาธิ ความจำและการเรียนรู้ในห้องเรียน


น้องเนย เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ เป็นผู้นำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย นอกเหนือจากนี้มีกลุ่มเลี้ยงหมู เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ และเพาะเห็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งอาหารสำหรับจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนของโรงเรียน อีกทั้งให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีพื้นฐานการทำเกษตรที่ถูกต้องและได้รับการปลูกฝังการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีวินัย กตัญญูสามารถช่วยงานในครอบครัว และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนี้ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโรงเรียน และภายในชุมชนอีกด้วย


นายบรรจง สิงโตเผือก ครูโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย สรุปปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับโรงเรียนฯ ว่า “งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เด็กๆ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ขาดการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เมื่อเด็กเรียนจบ ป.6 ส่วนหนึ่งมีปัญหาไม่ได้เรียนต่อ”


จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลดีช่วยให้โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อยพึ่งพาตนเองในการผลิตวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยสร้างรายได้เข้า “กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง” ของโรงเรียนฯ ซึ่งปัจจุบันมีเงินกองทุนสำหรับใช้หมุนเวียนต่อยอดการผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันกว่าแสนบาท โดยปีการศึกษา 1/2562 มีแผนทำโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ปัจจุบันนักเรียนสามารถนำความรู้ไปทำต่อยอดที่บ้าน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“หนูปลูกผักกินเองที่บ้านค่ะ ขอบคุณผู้อุปการะที่ให้หนูมีความรู้นำไปลองทำ และได้ผล ผักบุ้งกำลังโต ถ้ามีเยอะจะให้ขายให้คนในชุมชน จะออมเงินใส่กระปุกไว้ใช้ยามจำเป็นค่ะ” น้องเนย ยิ้มแย้ม


“ขอขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มาเติมเต็มโครงการเกษตรผสมสานให้มีความสมบูรณ์ขึ้นและดำเนินการได้ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้” ครูบรรจง ขอบคุณด้วยรอยยิ้มจากใจ


โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 97 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนในอุปการะของโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 20 คน โรงเรียนฯ เป็นหนึ่งในห้าโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพด้านเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี และสามารถยกระดับโรงเรียนสู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการสร้างอาหารมั่นคงของชุมชน และโรงเรียนอื่นๆ


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อปี 2551 โดยได้รับการแบ่งปันช่วยเหลือจากผู้อุปการะที่มอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ ซึ่งทำงานใน 6 ตำบลของอำเภอชาติตระการ ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ 1,600 คน