หน้าหลัก

17 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส (Read in English)


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานสถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นายวิโรจน์ เหลือหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส 14 โรงเรียน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน 4 ชุมชน ในพื้นที่ อ.โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส "เราสู้" โมเดล ภายใต้โครงการแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีชีวิตสุขภาวะในโรงเรียนและชุมชนอย่างครบวงจร ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์


สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีภาวะการเจริญเติบโตสมวัย สูงดี สมส่วน โดยจะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการเด็กไทยแก้มใส "เราสู้" โมเดล คือการบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กอย่างครบวงจร ได้แก่ 1.การเกษตรยั่งยืนทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนที่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับโรงเรียนได้ 2.เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 3.เด็กทุกคนมีสุขภาพดี 4.การบริหารโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เผยว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เคเอฟซี ดำเนินงาน โครงการเคเอฟซีครัวมาตรฐานและเกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน ด้วยการสร้างและปรับปรุงครัวของโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ชุมชน เพื่อสร้างทักษะประสบการณ์ด้านทำการเกษตรตามรอยพ่อ และยังเป็นการลดต้นทุนการทำอาหารกลางวันของโรงเรียน ช่วยให้เด็กๆ ได้มีอาหารที่ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมชุมชนให้สร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์นับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จนสามารถต่อยอดจากศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ สู่การเป็นครัวมาตรฐาน ทำให้เด็กๆ ได้มีอาหารที่สะอาดและปลอดภัยรับประทาน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โดยในวันดังกล่าว ดร.สราวุธ ยังเป็นตัวแทนผู้อุปการะและผู้บริจาค มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน ให้กับโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ โนนดินแดง ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จำนวน 13 โรงเรียน รวม 19 โครงการ อาทิ โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหาร โครงการน้ำดื่มเพื่อน้อง โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า โครงการปรับปรุงโรงอาหาร เป็นต้น