หน้าหลัก

25 กันยายน 2562

ภาษาแม่ ช่วยแก้ปัญหาอ่านเขียน (Read in English)


เด็กชายและเด็กหญิงตัวน้อยราว 13 คนนั่งล้อมวง สายตามองดูฉากภาพวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่ครูนิภาพร และครูวิยะดา ติดไว้กับทั้งที่กระดาน และที่ผนังรอบๆ ห้อง เด็กๆ ยกมือแย่งกันตอบคำถาม และลุกวิ่งไปชี้ที่ภาพ เมื่อครูเฉลยคำตอบ เด็กๆ หัวเราะคิกคักแล้วเดินกลับมานั่งที่อย่างมีความสุข เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุก ขณะที่ครูก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไปตามๆ กัน


ครูวิยะดา ครูผู้สอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เล่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยของ โรงเรียนบ้านสบลาน ว่านักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองและสื่อสารภาษาถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เด็กเล็กๆ พอเริ่มมาโรงเรียนก็จะมีปัญหาไม่สามารถสื่อสาร หรือฟังภาษาไทยเข้าใจ เป็นปัญหาที่สำคัญ ทำให้เด็กๆ พัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ที่ช้า ต่ำกว่าเกณฑ์


“เมื่อก่อนเด็กไม่อยากมาโรงเรียน พูดกับครูก็ไม่เข้าใจ ในฐานะครูก็อยากให้เค้าอ่านออกเขียนได้ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย” ครูวิยะดา พูด


ต่อมาโรงเรียนบ้านสบลาน ได้นำ หลักสูตรทวิภาษา ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาแม่ (ภาษาถิ่น) เป็นสื่อการเรียนรู้ และใช้วัฒนธรรมของนักเรียนเป็นพื้นฐาน โดยใช้อักษรไทยมาถ่ายทอดเป็นเสียงภาษาถิ่น (ภาษาแม่) และเชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยอย่างเป็นระบบ


เป้าหมายของการจัดการเรียนด้วยหลักสูตรทวิภาษา คือ การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล ด้านการอ่านออกเขียนได้ และเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับประถมสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ตามเกณฑ์ โดยยังคงผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับภาษาถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน ทั้งนี้ โดยดำเนินการภายใต้หลักสูตรการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด


โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการเรียนด้วยหลักสูตรทวิภาษา โดยได้ให้ค่าเดินทางของครูวิยะดาและครูนิภาพรไปอบรมหลักสูตรและเทคนิคการสอน รวมทั้งให้งบประมาณในการจัดซื้อสื่อ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อแบบใหม่และได้นำกลับมาใช้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นอนุบาล 3 และชั้น ป.1


ครูนิภาพร ครูภาษาถิ่นในหลักสูตรทวิภาษา เล่าว่าเด็กชั้นอนุบาลสอง จะได้เรียนหลักสูตรทวิภาษา และทำกิจกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนฉากภาพวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เด็กๆ อยู่ แต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลมีประเพณีท้องถิ่นอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้าง และเรียนรู้จากหนังสือเล่มใหญ่ (นิทาน) ต่อไปก็จะเรียนหนังสือเล่มเล็ก เรียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ หัดแต่งประโยค หัดอ่านออกเสียง ตอนท้ายชั่วโมงเรียนเด็กๆ จะได้ระบายสีภาพตัวการ์ตูน สัตว์ ดอกไม้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่สามแล้วที่โรงเรียนบ้านสบลานได้นำหลักสูตรทวิภาษามาให้ในการสอนกับเด็กๆ ส่งผลให้เด็กๆ สนุกสนานในการเรียน และการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ดีขึ้นกว่าก่อน


ครูวิยะดา ยังได้เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าดีใจที่เธอได้สัมผัสมาในการเรียนแบบทวิภาษาว่า เด็กส่วนใหญ่จะมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ อยากมาโรงเรียน เพราะอยู่โรงเรียนมีความสุข ครูกับนักเรียนก็มีความสุขร่วมกันทุกวัน ในฐานะครู เธอมีความสุขในการสอนแบบทวิภาษา เวลาเห็นเด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข ก็ทำให้เธอมีความสุขเหมือนกัน สังเกตได้จากที่เด็กขาดเรียนบ่อย หลังจากที่ได้ใช้ทวิภาษา เด็กก็มาเรียนสม่ำเสมอ


“เด็กมีพัฒนาการเร็วขึ้นในการใช้ภาษาไทย และเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น ทำให้เด็กชั้น ป.1 ปีนี้สามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นจากเดิมจากรุ่นปีที่ผ่านมา ขอบคุณผู้อุปการะ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาช่วยให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้สื่อวัสดุอุปกรณ์ ชั้นวางหนังสือ หนังสือเสริมความรู้ ในเรื่องของการทำสื่อการเรียนการสอนทวิภาษา ขอบคุณค่ะ” ครูวิยะดา พูดพร้อมรอยยิ้ม