หน้าหลัก

31 มกราคม 2562

ปกป้องคุ้มครองเด็ก ความเข็มแข็งของชุมชนป่าตอง จ.ภูเก็ต (Read in English)


เป็นความจริงที่ว่าปัญหาของชุมชน คนในชุมชนเท่านั้นที่สามารถแก้ได้ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.สราวุธ ราชสีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้ทำการส่งมอบ โครงการระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ให้ชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนจัดการตนเอง โดยได้มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนผู้รับมอบ


“จากการดำเนินงานโครงการฯ เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี วันนี้ทางโครงการฯ ได้เกิดเครือข่ายองค์กรต่างๆ ร่วมกันดำเนินงาน อีกทั้งยังมีตัวแทนชุมชนที่เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานการปกป้องคุ้มครองเด็กภายในชุมชนที่มีความรู้และสามารถประสานกับเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก และช่วยประสานส่งต่อเคสได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้โครงการระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก ระดับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีความเข้มแข็ง” ดร.สราวุธ กล่าว


โครงการระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินงานใน พ.ศ.2560 โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กในชุมชนเขตเทศบาลป่าตอง ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาประโยชน์และความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ พร้อมทั้งเข้าถึงเด็กที่มีความเปราะบางมากที่สุด เพื่อให้เด็กได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และได้รับการพัฒนาศักยภาพและการตอบสนองที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินงานแบบบูรณาการกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และครัวเรือน เพื่อให้ระบบคุ้มครองเด็กมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวมในเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองเด็ก และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน


ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน โดยมีคณะกรรมการ 20 คนจาก 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชายวัด ชุมชนไสน้ำเย็น ชุมชนกะหลิม ชุมชนบ้านมอญ ชุมชนหาดป่าตอง ชุมชนโคกมะขาม และชุมชนนาใน นอกจากนี้ยังเกิดฐานข้อมูลที่นำไปสู่การประเมินสถานการณ์เด็ก การพัฒนาและการปกป้องคุ้มครอง ตลอดจนเด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักหน่วยงานที่จะประสานติดต่อได้


“เราได้รับการอบรม เราได้เรียนรู้ เราได้ไปเยี่ยมเยียนเครือข่ายต่างๆ ทั้งในภูเก็ตและต่างจังหวัด ทำให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาท ผมโชคดีและภาคภูมิใจมากในฐานะคนป่าตอง คนภูเก็ตแท้ๆ เราอยู่ในเขตเทศบาลป่าตอง ได้รู้ข้อมูล ได้รู้ว่าคนยากไร้ยากจนอยู่ตรงไหน” นายสมชาย เหนียวแน่น ประธานคณะกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน ป่าตอง พูด


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


เส้นทางการดำเนินงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจนถึงวันนี้


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินงานในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองใน พ.ศ.2545 ในชื่อโครงการริมหาด เพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนให้มีที่พักพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น และเทศบาลเมืองป่าตองให้ใช้อาคารด้านข้างห้องสมุดประชาชน ป่าตอง เป็นที่ดำเนินงานโครงการ


ต่อมาใน พ.ศ. 2549 ได้ดำเนินงาน โครงการบ้านเด็กสุขสันต์ จากการสนับสนุนของ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต เพื่อให้เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมถึงกลุ่มเป้าหมายจากโครงการโรงเรียนริมหาดด้วย ได้มีที่พักชั่วคราว ขณะเดียวกันก็ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ความคิด และจิตใจตามวัย ก่อนจะให้กลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครอบครัว โรงเรียนและสังคม


เมื่อโครงการริมหาดและโครงการบ้านเด็กสุขสันต์ดำเนินงานมาจนสิ้นสุดอายุของโครงการฯ จึงได้ปิดตัวลง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้ปรับรูปแบบการทำงานโครงการแบบสงเคราะห์เป็นการพัฒนาโดยใช้พื้นที่โครงการบ้านเด็กสุขสันต์เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภายใต้ โครงการระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต


ด้วยศักยภาพที่เต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำงานร่วมกันในระดับเครือข่าย เสริมด้วยระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินสถานการณ์ด้านเด็ก อันเป็นสัมฤทธิผลจากการดำเนินงานโครงการระบบการปกป้องคุ้มครองเด็กระดับชุมชน เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ปัญหาของชุมชน คนในชุมชนเท่านั้นที่สามารถแก้ได้