หน้าหลัก

20 กุมภาพันธ์ 2562

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ช่วยนักเรียนชายขอบรร.บ้านปากลำปิล๊อกอ่านออกเขียนได้ (Read in English)


เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้”ภายใต้โครงการ “Child Well Being” เพื่อการพัฒนาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียน โดยได้ดำเนินงานที่ โรงเรียนบ้านลำปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทรุกันดารที่ห่างไกลได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม แก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กชาติพันธ์ และต้องใช้ภาษาไทย ทำให้เป็นข้อจำกัดส่งผลให้เด็กเรียนรู้ได้ช้า


กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้นี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ของเด็กๆ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้แก่เด็กจากครอบครัวยากไร้ ทั้งเด็กที่อยู่ใน “โครงการอุปการะเด็ก” และเด็กนักเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย


นอกจากการสนับสนุนงบประมาณแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ คุณยุวดี แท่นงาม และ คุณโมนิก้า คริสโตเฟอร์ (Ms Monica Christopher) ผู้บริหาร บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และอาสาสมัคร พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหารจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้แก่ คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตติ Corporate Engagement Department Managerพร้อมด้วย คุณบรรเจิด นราอินทร์ ผู้จัดการโปรแกรม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯและ คุณอรรถนพ ชูศรี ครูชำนาญการพิเศษ ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนบ้านลำปิล็อก ด้วย โดยได้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ การประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียน ภายใต้หลักการ Brain Based Learning (BBL) ทาสีเครื่องเล่นบริเวณสนามและปรับปรุงทาสีพื้นสนามที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมให้กลับมามีสีสันสดใสขึ้น สร้างความดีใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


คุณยุวดี แท่นงาม ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ยินดีที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ลงพื้นที่พบปะกับเด็กๆ ได้เห็นปัญหาเรื่องความไม่พร้อมของสื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนดีใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ ซึ่งทุกครั้งที่เราจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เราจะนึกถึงมูลนิธิศุภนิมิติฯเสมอ


ทั้งนี้คุณครูอรรถนพ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นของนักเรียนชายขอบในเรื่องของการสื่อสารและยกระดับคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้เพื่อให้เด็กๆ ได้มีความสุขกับการมาเรียนหนังสือในทุกๆ วัน