หน้าหลัก

28 สิงหาคม 2562

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนศุภนิมิต เพื่อเยาวชนในภาคใต้ได้พัฒนาตน (Read in English)


เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่อนาคต ได้มีภูมิคุ้มกันและสามารถอยู่ในสังคมที่มีภัยรอบตัวอย่างปลอดภัย โครงการพัฒนาฯ หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัด ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนศุภนิมิต “5 ทักษะพัฒนาตน ก้าวสู่เยาวชนแกนนำ” ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ทำงานโครงการ 60 คน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้นำเยาวชนศุภนิมิตภาคใต้ซึ่งผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายทักษะชีวิตเยาวชน” ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development) ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนในการเป็นผู้นำกระบวนการ และครั้งนี้ น้องๆ เยาวชนจากภาคใต้ก็ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับ นำมาใช้ในฐานะวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนๆ ในชุมชนของเขา โดยมีทีมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาฯ หัวไทร ช่วยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินงาน


และในช่วงเดียวกันที่ต้นธารรีสอร์ท จ.นครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาฯ คุระบุรี โครงการพัฒนาฯ ตะกั่วป่า จ.พังงา โครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และโครงการพัฒนาฯ ปากพะยูน จ.พัทลุง ก็ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนปูพรมทั่วทั้งภาคใต้ด้วย


ทักษะ 5 ด้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนในค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนศุภนิมิตภายใต้โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก ได้แก่ ทักษะเชิงคิดวิเคราะห์ ทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม


ภูริเดช เยาวชนในโครงการพัฒนาฯ หัวไทร บอกว่า “ความรู้ที่ได้จากค่ายสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงครับ”


ตะวัน จากโครงการพัฒนาฯ ตะกั่วป่า พูดถึงสิ่งที่ได้รับจากค่ายว่า “ค่ายนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าการพัฒนาเริ่มที่ใจครับ ถ้าเริ่มจากจุดนี้ก็จะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ถาวรครับ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ส่วน หนิง ซึ่งเป็นผู้นำเยาวชนและทำหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมในค่ายบอกด้วยรอยยิ้มที่ภูมิใจว่า “ค่ายนี้ทำให้หนูเป็นผู้นำที่เพื่อนๆ ยอมรับค่ะ”


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้บรรจุการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวกเข้าในกรอบการดำเนินงานของ 47 โครงการจาก 76 โครงการใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเยาวชนให้เข้มแข็งขึ้นและพร้อมก้าวสู่การทำงาน และให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้พวกเขาเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป