หน้าหลัก

31 ตุลาคม 2562

ศุภนิมิตฯ เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเชียงใหม่และแพร่ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนบ้านเกิด (Read in English)


เยาวชนเป็นพลเมืองในปัจจุบันและของอนาคต พลังเยาวชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า “เยาวชน พลังพัฒนาชาติ”


เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่อนาคต โดยมีพร้อมทั้งทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 และภูมิคุ้มกันภัยรอบตัวและอยู่รอดปลอดภัยในสังคม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชน 01 (พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ บ้านแปะ อมก๋อย แม่แตง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง จ.แพร่) จึงได้ดำเนินงาน “ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนศุภนิมิตฯ” ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เยาวชนในพื้นที่รวมจำนวน 36 คน โดยมีพี่ต้น วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัว และพี่ภูมิ ประธานสภาเด็ก และแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายทักษะชีวิตเยาวชน ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมเป็นวิทยาการส่งต่อความรู้สู่เพื่อนๆ เยาวชนในพื้นที่ด้วย


นอกจากเยาวชนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ และการมีจิตอาสา ในค่ายอบรมยังได้มีการปลูกฝังให้น้องๆ เยาวชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน กล้าคิดกล้าทำอย่างสร้างสรรค์ การมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม พร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตเรื่องภัยสื่อสังคมออนไลน์ การค้ามนุษย์ และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงกับเด็กอีกด้วย


นอกเหนือจากความรู้ต่างๆ แล้ว ในค่ายอบรมยังได้ชวนให้น้องๆ ร่วมกันระดมสมอง เปิดโอกาสให้น้องเยาวชนร่วมกันคิดสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของพวกเขา เกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี กิจกรรมเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน และไม่ใช่เพียงแค่คิด แต่ทุกโครงการที่น้องๆ เยาวชนร่วมกันคิดขึ้นนี้จะได้ถูกพัฒนาและนำไปปฏิบัติจริงด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้องๆ เยาวชนทุกคนด้วย


แป้ง เยาวชนในโครงการพัฒนาฯ บ้านแปะ จ.เชียงใหม่ พูดถึงสิ่งที่ได้รับจากค่ายว่า “ได้รับประสบการณ์มากมาย เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสาสมัคร เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น รู้จักตนเองทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น เรียนรู้การบริหารเวลา จัดการตนเองได้ดีขึ้นทั้งการเรียน การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน ตั้งใจว่าจะช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนที่มาปรึกษาเรื่องการเรียน การคบหาเพื่อนชาย ความรักในวัยเรียนและการรู้จักป้องกันตนเอง”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จอห์น แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ ในโครงการพัฒนาฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในฐานะวิทยากรร่วมในค่ายบอกอย่างภูมิใจว่า “จากที่ได้ไปอบรมกับศุภนิมิตฯ ผมได้รับความรู้ ได้พัฒนาตนเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น กล้าพูดกล้าเป็นวิทยากร เราคิดถึงบริบทปัญหาที่พบว่ามีอะไรบ้างแล้วมาเขียนโครงการเพื่อทำกิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหานั้น เราทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด และความรุนแรงต่อเด็กและสตรีครับ”


“หนูขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้อุปการะที่ทำให้หนูมีวันนี้ หนูได้พัฒนาความสามารถของตนเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น” บา เยาวชนในโครงการพัฒนาฯ ห้วยโรง จ.แพร่ พูดพร้อมส่งยิ้ม


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินรูปแบบโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของมูลนิธิฯ ใน 42 พื้นที่ดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้เติบโตเต็มศักยภาพมีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ