หน้าหลัก

21 สิงหาคม 2561

เดินหน้ารณรงค์ลดแม่วัยใสที่โรงเรียนท่าอุแทพิทยา (Read in English)


“แม่ขา หนูท้องค่ะ!” เด็กสาวในวัยเรียนบอกแม่ด้วยท่าทีหวาดกลัว


จากข้อมูลรายงานการคลอดในประเทศไทยปี 2559 เปิดเผยว่า มีเด็กที่คลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จำนวน 666,207 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด และสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนที่มีแม่วัยใส ทำให้เรื่องการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11


ด้วยเล็งเห็นว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว โครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจีงได้ผนวกงานพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและวัยรุ่นตั้งครรภ์เข้าในการดำเนินงานโครงการ เพื่อที่จะกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลาน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการสอนเพศศึกษา และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย


“ครูเห็นด้วยกับเรื่องนี้ค่ะ และโรงเรียนของเรามีนโยบายไม่อยากให้เด็กออกกลางครัน พอมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีโครงการนี้เข้ามาโรงเรียนก็สนับสนุนเต็มที่” ครูสุจิตรา ศรีคง ครูโรงเรียนท่าอุแทพิทยาพูด


ทำให้โรงเรียนท่าอุแทพิทยาเพิ่มการให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและวัยรุ่นตั้งครรภ์เข้าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของชมรมอย.น้อย(นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน)ของโรงเรียน และให้กลุ่มแกนนำของโรงเรียนเข้าอบรมทักษะและไปทัศนศึกษาดูงานรณรงค์ป้องกันการท้องก่อนวัย ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับโครงการฯ กาญจนดิษฐ์จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นแก่นักเรียนในโรงเรียนด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“หน้าที่ของกลุ่มแกนนำและสมาชิกชมรม อย.น้อยนอกจากจะรณรงค์เรื่องยาเสพติด ไข้เลือดออกแล้ว เราจะให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยครับ มีทั้งถือป้ายเดินและแจกใบปลิวในชุมชนครับ พูดหน้าเสาธง ให้ความรู้ในชั้นเรียน และในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวิชาการ หรือนิทรรศการต่างๆ พวกเราจะช่วยกันทำบอร์ดและอธิบายให้น้องๆ เพื่อนๆ ที่เข้ามาชมครับ” ทิว นักเรียนชั้นม.6 หนึ่งในแกนนำชี้แจงความรับผิดชอบ


และเมื่อถามถึงผลของกิจกรรมรณรงค์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทิวยิ้มแล้วตอบว่า “มีนักเรียนชายมาขอถุงยางครับ”