หน้าหลัก

30 พฤษภาคม 2562

เสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กไทยด้วยนิทาน (Read in English)


“ปุยนุ่นไม่อยากเป็นเด็กขี้แยเหมือนที่ใครๆ เรียก” เสียงเล่านิทานของ ครูชไมพร คำเอียด ครูผู้เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรสื่อ เติมเต็มการเรียนรู้” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สะกดให้ น้องดาว และ น้องมาก ที่ชุมชนบ้านนาเหนือ ตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์นี นั่งเงียบเรียบร้อย หูผึ่ง ตาโต ท่ามกลางกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน


เพราะมนต์แห่งความเพลิดเพลินและสนุกสนานของนิทานสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็ก การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรสื่อ เติมเต็มการเรียนรู้” ภายใต้ โครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (Literacy Hand in Hand) ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงถูกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้แก่ครูในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ หลังจากได้นำร่องในภาคกลางและภาคอีสานเป็นปีแรก โดยเริ่มต้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีครูจาก 5 จังหวัดเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน โดยมี ผอ.มนตรา ผลศรัทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ และ ครูพัทธนันท์ คะเชนทร ครูโรงเรียนหนองมะกอก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้ผ่านการอบรมสร้างสรรสื่อฯ เมื่อปีที่แล้ว ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้


การอบรมเริ่มด้วยความรู้หลักการแต่งนิทาน ต่อจากนั้นครูผู้เข้าอบรมซึ่งถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มได้ลงชุมชน 5 แห่งในพื้นที่โครงการพัฒนาฯ กาญจนดิษฐ์เพื่อรวบรวมเรื่องราวชุมชนจากคำบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละชุมชน เพื่อนำเรื่องราวของท้องถิ่นมาแต่งเป็นหนังสือนิทาน ร้อยเรียงถ้อยคำเพื่อสร้างสรรค์เสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย พร้อมวาดภาพประกอบ และนำทั้งเนื้อเรื่องนิทานและภาพที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ลงในโปรแกรม Bloom ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแต่งนิทาน รวมถึงการติดตามผลจากการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และการวางแผนในการเผยแพร่การอบรมสู่ผู้อื่น เพื่อจัดรูปเล่มเป็นขั้นตอนสุดท้าย


ครูพิรุณี ละใบยูโส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินล่ม อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พูดถึงสิ่งที่ได้รับจากการอบรมว่า “ช่วยให้ครูสามารถทำสื่อให้นักเรียน ทำนิทานให้นักเรียนอ่านแล้วสอนให้นักเรียนทำด้วยตัวเองซึ่งจะช่วยบูรณาการนักเรียนทั้งการอ่าน หลักภาษาไทย ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วยังมีความภาคภูมิใจด้วยเมื่อหนังสือนิทานของตัวเองได้เผยแพร่”


ขณะที่ ครูนิตยา สุขเกื้อ ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่า “ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าการเขียนนิทานต้องมีเค้าโครงเรื่องอย่างไร แต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าการแต่งนิทานต้องมีจุดวิกฤติซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเรื่องแล้วก็มาจุดคลี่คลาย และยังได้รู้การใช้โปรแกรม Bloomสร้างนิทานด้วย”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกเหนือจากนี้ในการอบรมยังให้ครูผู้เข้าอบรมได้ฝึกผลิตสื่อจากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่ง ครูมะลิวัลย์ สุทธิเกิด ครูโรงเรียนบ้านเตรียม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา บอกความประทับใจในกิจกรรมนี้ว่า “การที่เรานำวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายและเด็กเห็นอยู่เป็นประจำมาทำสื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ทำให้เด็กเห็นว่าของรอบตัวนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ประหยัดด้วย”


ถึงแม้การอบรมได้จบลงแล้ว แต่ภารกิจของครูผู้เข้าอบรม 35 คนยังไม่จบเพราะทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ครูโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้าอบรม เพื่อให้ปัญหาเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดน้อยลงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (Literacy Hand in Hand) ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ต่อไป