หน้าหลัก

20 มิถุนายน 2562

“วัณโรค” ค้นให้พบ จบด้วยหาย (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมจัดฐานให้ความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” ในกิจกรรมการออกให้บริการเชิงรุกพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา(ต่อเนื่องปีที่ 3) พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “ฉลาดรู้ทัน เธอกับฉันปลอดภัย” ซึ่งจัดโดย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจแบบบูรณาการ สามารถนำไปปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุสรณ์) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแรกจาก 10 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพฯ ที่เป็นเป้าหมายของการจัดกิจกรรมฯ โดยมี คุณอติพร นิลขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุสรณ์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับการให้ความรู้เรื่องโรควัณโรคถือเป็นภารกิจภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับจากกองทุนโลก ในการส่งเสริมด้านสุขภาพ เพื่อการควบคุม ป้องกัน แก้ไข และยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ซึ่งเป็นโรคติดต่อสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ อาทิ ประชากรข้ามชาติ ผู้สูงอายุ เด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมถึงเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศด้วยเช่นกัน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo