หน้าหลัก

20 กุมภาพันธ์ 2562

Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 (Read in English)It’s time to run for health TO END TB
วันที่ 17 มีนาคม 2019 : เวลา 06.00 น.
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


วัณโรค หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า TB เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากแบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis โดยส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบบริเวณปอด ที่เรียกว่า วัณโรคปอด แต่ก็สามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย


สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรคสูงอัตรา 1.2 แสนคนต่อปี และมีเพียง 60% ของผู้ติดเชื้อวัณโรคเท่านั้นที่เข้าถึงการรักษา ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิตมากถึงปีละ 12,000 ราย แต่ วัณโรคสามารถรักษาให้หายได้ วัณโรคสามารถป้องกันได้


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run 2019 Mini Marathon ครั้งที่ 3 : It’s time to run for health TO END TB ขึ้น


เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายโดยการเดินหรือวิ่ง


เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ยากไร้และประสบปัญหาจากวัณโรค และพัฒนางานเสริมสร้างความเข้าใจตลอดจนกิจกรรมดำเนินงานการควบคุมป้องกันวัณโรคจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย


เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทั้งคนไทยและประชากรข้ามชาติมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรควัณโรค มีจิตสำนึกในการควบคุม ป้องกันวัณโรค นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม


เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในการป้องกันวัณโรค ในช่วงวันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ.2562 (World TB Day 2019)

ประเภทการรับสมัคร ระยะทาง อัตราค่าสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.fanaticrun.com/index.php?/activity/view/20190120230458299334/


กำหนดการ
05.40 น. อบอุ่นร่างกาย
05.50 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวเดิน – วิ่งฟันรัน 5 กม
06.10 น. ปล่อยตัวเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 2.4 กม.
07.00 น. กิจกรรมต่างๆ (บนเวที ฯลฯ)
08.00 น. พิธีมอบรางวัล และปิดกิจกรรม
(นิทรรศการ ความรู้วัณโรค (05.00 - 08.00 น.)