หน้าหลัก

13 มีนาคม 2562

อ่านเขียนคล่องพ่วงทักษะชีวิตที่คลินิกภาษาไทย (Read in English)


คลินิกเป็นสถานที่หนึ่งที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วย โดยแนวคิดนี้ คลินิกภาษาไทย จึงได้ถูกตั้งขึ้นใน โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จากการสนับสนุนของ ‘โครงการอุปการะเด็ก’ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ คุระบุรี จ.พังงา เพื่อบำบัดนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง เกือบหนึ่งทศวรรษของการเปิดคลินิกไม่เพียงช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่เด็กนักเรียนที่นี่ยังได้รับการพัฒนาทักษะทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งโรงเรียนได้นำไปบูรณาการกับกิจกรรมคลินิกภาษาไทยไปพร้อมๆ กันด้วย


เริ่มเปิดคลินิก ก่อนปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ประสบปัญหานักเรียนเกือบทั้งโรงเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ไม่เว้นแม้แต่เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยโครงการพัฒนาฯ คุระบุรี จึงได้เสนอโครงการคลินิกภาษาไทยเป็นทางแก้ปัญหาพร้อมกับจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่วนหมอที่จะมาประจำที่คลินิกคอยทำหน้าที่รักษาโรคอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก่เด็กนักเรียนนั้น โรงเรียนได้ทำการคัดเลือกจากนักเรียนที่สามารถอ่านเขียนได้ดีจากทุกระดับชั้นเรียน


ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 2 โมงถึง 3 โมงเมื่อคลินิกภาษาไทยเปิดทำการ หมอผู้เชี่ยวชาญจะเข้าประจำหน้าที่ใน 4 แผนก ได้แก่ แผนกคัดกรอง แผนกฝึกการอ่าน แผนกฝึกการเขียน และแผนกเพิ่มประสิทธิภาพการอ่าน จากนั้นผู้ป่วยจะทยอยเข้ามาพบหมอคัดกรองซึ่งมี 2 คนเพื่อวินิจฉัยอาการว่าต้องบำบัดการอ่านหรือการเขียน และหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนกระทั่งอ่านและเขียนดีขึ้นแล้ว ก็จะถูกส่งไปแผนกเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านเป็นขั้นตอนสุดท้าย “พอมาเข้าคลินิกนี้เด็กจะอ่านได้เกือบทั้งหมดยกเว้นคนที่มีปัญหาทางสรีระอื่นค่ะ” ครูเยาวลักษณ์ เพ็ญศิริ ผู้ดูแลโครงการคลินิกภาษาไทยในระยะแรกพูด


คลินิกภาษาไทยผนวกทักษะชีวิต ตั้งแต่ปีแรกของการเปิดบริการ ผลการดำเนินงานของคลินิกภาษาไทยเป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องจนโรงเรียนหลายแห่งสนใจมาศึกษาดูงาน ถึงกระนั้นโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์และโครงการพัฒนาฯ คุระบุรี ก็ไม่หยุดหาแนวทางพัฒนาคลินิกแห่งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน


“มูลนิธิศุภนิมิตฯ พาไปดูงานเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อจะมาทำโครงการอาหารกลางวันค่ะ แต่สิ่งที่เห็นได้จุดประกายความคิดของครูว่าน่าจะนำมาบูรณาการกับคลินิกภาษาไทย” ผอ.แสงเดือน วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์พูด


ทำให้มีการเพิ่มแผนกบูรณาการในคลินิกภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในฐาน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานสหกรณ์ ฐานพืชผักผสมผสาน ฐานไก่ ฐานเห็ด ฐานปลาดุก และฐานธนาคารขยะและปุ๋ยหมักชีวภาพ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เมื่อน้องๆ ผ่านการอ่านการเขียนแล้วก็เข้ามาสู่ฐานบูรณาการสู่การเรียนรู้ครับ แล้วให้น้องๆ ทำชิ้นงานของฐานต่างๆ เช่นฐานเห็ดก็ทำสมุดหน้าเดียวเกี่ยวกับเห็ดครับ” บ่าว นักเรียนชั้น ป.6 หมอแผนกบูรณาการอธิบายคร่าวๆ


ส่วนนักเรียนในฐานการเรียนรู้อื่นก็จะนำความรู้ที่ได้จากฐานของตัวเองมาทำชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก หรือเมจิกบ๊อกซ์ หรืออื่นๆ ตามแต่ที่ถูกกำหนด และโดยกระบวนทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกทั้งทักษะการอ่านเขียน ทักษะชีวิต ความรับผิดชอบ รวมถึงสมาธิซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ทำกิจกรรมคลินิกภาษาไทยทุกวันในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ผอ.แสงเดือนพูดด้วยรอยยิ้มว่า “เวลาทำกิจกรรมเราจะไม่แยกเด็กค่ะ จะคละกันทุกชั้นเรียนและเด็กปกติจะคละกับเด็กพิเศษด้วย ให้เค้าได้อยู่ในก้อนเดียวกัน โครงการเดียวแต่ตอบโจทย์ได้หลายอย่างค่ะ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากค่ะ”