หน้าหลัก

25 กันยายน 2562

สถานทูตญี่ปุ่นฯ และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยในพื้นที่ยากไร้ (Read in English)


ฯพณฯ ฮิโรชิ คาวามูระ (Mr. Hiroshi KAWAMURA) รองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และ นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ล่อง เป็นตัวแทนในการรับมอบ


อาคารเรียนหลังใหม่ที่โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโดยสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประชาชนชาวญี่ปุ่น และรัฐบาลญี่ปุ่น ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (GRANT ASSISTANCE FOR GRASSROOTS HUMAN SECURITY PROJECTS (GGP) โดยได้ร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อการศึกษา (The Project for a School Building Construction) ในการพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความพร้อมสำหรับเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน


“ชุมชนบ้านขนุนคลี่ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกล ระยะทางจากโรงเรียนบ้านอู่ล่อง ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักประมาณ 15 กิโลเมตร แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ลึกเข้าไปในแนวเทือกเขาสูง สภาพถนนที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ จึงมักจะขาดงานบ่อยๆ โรงเรียนบ้านอู่ล่องจึงได้มาเปิดห้องเรียนชั่วคราวขึ้นในหมู่บ้านเพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาคารเรียน เดิมเด็กนักเรียนจะต้องเรียนร่วมกันหลายชั้นเรียนในห้องเดียวกัน อาคารเรียนก็เป็นอาคารเก่า มีความชำรุด อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆ ได้ เกิดเป็นข้อจำกัดในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ผมต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้ประสานขอการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนใหม่ให้กับเด็กๆ นักเรียน และขอเป็นตัวแทนเด็กๆ นักเรียน และผู้ปกครองของเด็กๆ นักเรียนทุกคน กล่าวคำว่าขอบพระคุณสถานทูตญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่น และประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคน ที่ได้สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ยากไร้ที่โรงเรียนของเรา” นายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่ล่อง เป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนกล่าวคำขอบคุณสถานทูตญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่น และประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมถึงมูลนิธิศุภนิมิตฯ สำหรับการสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้โรงเรียน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


อาคารเรียนหลังใหม่นี้จะช่วยให้โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ มีห้องเรียนเพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนทุกชั้น ที่ปัจจุบันชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 120 คน ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยสาเหตุที่โรงเรียนไม่มีไฟฟ้า ที่ผ่านมาต้องใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟซึ่งจะมีปัญหาไฟไม่เพียงพออยู่เสมอ อาคารเรียนหลังใหม่ที่ก่อสร้างนี้จึงได้มีการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ขนาด 2,500 วัตต์ พลังงานสะอาดที่จะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียนได้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการเรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย


พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังได้นำหนังสือสื่อนิทานส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผลงานจากการอบรมเพิ่มศักยภาพครูในการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ มามอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านอู่ล่อง ห้องเรียนสาขาบ้านขนุนคลี่ และโรงเรียนในเขตอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยมี คุณศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เป็นตัวแทนรับมอบ