หน้าหลัก

16 กรกฎาคม 2561

เยาวชน 7 โรงเรียนร่วมส่งมอบหัวใจแห่งการให้ (Read in English)


ผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่โซนภาคกลางตะวันตก ที่เข้าร่วมโครงการTheHeart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม โรงเรียนประตูชัย และโรงเรียนเซนต์แมรี จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ราชบุรี มอบเงินจากการออมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ และจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ ในโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ


สำหรับการดำเนินโครงการ The Heart of Giving ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 7 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โซนภาคกลางตะวันตกดังกล่าวข้างต้นมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,000 คน รวมยอดเงินที่ได้จากการออมกว่า 400,000บาท โดยทั้ง 7 โรงเรียน ยังคงเข้าร่วมโครงการฯ และพร้อมสนับสนุนในปีการศึกษาหน้าต่อไปเพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการให้และการแบ่งปัน รวมถึงเป็นการสร้างวินัยแห่งการออมให้แก่นักเรียนของโรงเรียน


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo