หน้าหลัก

13 กุมภาพันธ์ 2562

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดประชุมสร้างความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ เดินหน้า โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3 พร้อมจัดประชุมหน่วยงานร่วมพันธกิจเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ สำนักงานเขต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนฯ และสถาบันวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการแนะนำ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ขาดโอกาส หรือมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่จำกัด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาต้นทุนชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองอย่างพอเพียงได้ต่อไป ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ด้วยหลักสูตร Youth Ready For Work For Life ซึ่งเป็นหลักสูตรที่องค์กรศุภนิมิตสากลได้พัฒนาขึ้น และได้มีการปรับบริบทให้เหมาะสมกับเยาวชนไทย โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รู้จักและค้นพบความถนัดของตัวเอง ได้เรียนรู้ในหลักสูตรทักษะอาชีพตามความสนใจ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในสถานประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการดำเนินโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนฯ ปีที่ 3 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากมูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation)


“ในปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าจะมีเยาวชนกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน ดังนั้นการจะได้มาซึ่งเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อหาแนวทาง มาตรการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นโครงการฯ ปีที่ 3 โดยมีหน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วนกว่า 80 แห่ง ให้ความสำคัญและพร้อมจะจับมือเพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ไปด้วยกัน”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน นับส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความเปราะบาง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กเล็กในช่วงวัย 0-6 ปี การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้กับเด็กในช่วงวัย 7-12 ปี และการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในช่วงวัย 13-24 ปี เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป


โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3 เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีความสนใจฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ แล้วตั้งแต่วันนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ facebook : โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงานปีที่3 https://bit.ly/2GawELZ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โทร.02-022 9200 ต่อ 538 (คุณสุพรรษา) (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)