หน้าหลัก

27 กันยายน 2560

ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน สร้างอาชีพเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง (Read in English)


เพื่อให้วัยรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ขาดโอกาสและความพร้อมในชีวิต ได้เติบโตสู่ชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการมีอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงาน โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เป็นโครงการฯ ระยะ 3 ปี โดยได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการปีที่ 1 และปีที่ 2 จาก มูลนิธิซิตี้ เริ่มต้นดำเนินงานปีที่ 1 อย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ต้นปี 2560 ค่อยๆ เพิ่มศักยภาพของเยาวชนจากเขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 124 คน ให้พวกเขาได้ทบทวนตนเองบนพื้นฐาน “การรู้จักต้นทุนชีวิตของตนเอง พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพและรู้โอกาสด้านอาชีพอย่างรอบด้าน” นำไปสู่การเลือกฝึกทักษะอาชีพตามปัจจัยชีวิตและความถนัด อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดงาน ลานกิจกรรมอาชีพเยาวชน แสดงความสามารถด้านอาชีพของเยาวชนเหล่านี้ ที่พร้อมแล้วสำหรับการทำงานจริง ทั้งอาชีพการทำเบเกอรี่ การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า การซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบก์ ช่างเสริมสวยและแต่งหน้า และอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารซิตี้แบงก์ คุณนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน คุณต่อพันธุ์ ตู้จินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร และเขตห้วยขวาง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาชีพที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี สถาบันจัดการทันตวัฒน์ (LDC Dental) โรงเรียนเสริมสวยนิภาดา บจก.ซีพีพลัส (ประเทศไทย) บจก.ศูนย์บริการแสงทอง (ทรูพาร์ทเนอร์) บจก.แรบบิทโก และ บจก.noahganic ร่วมชื่นชมยินดีกับความสามารถของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้โดยมี คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ คุณสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ และผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับ


คุณนฤมล จิวังกูร กล่าวหลังชมทักษะวิชาชีพจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่า “มูลนิธิซิตี้ตระหนักว่าเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่มีความตั้งใจ ฝึกฝนจนมีทักษะในระดับที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ทักษะอาชีพเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตของทุกคน”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ในฐานะกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ จากโครงการฯ ได้รับทุนประกอบการตั้งต้นจำนวน 100,000 บาท จากมูลนิธิซิตี้ ชาญสิทธิ์ (เฟิร์ท) เล่าแผนการเริ่มต้นธุรกิจของเขาและเพื่อนว่า “พวกผมวางแผนจะนำทุนประกอบการที่ได้รับเป็นรางวัลมาลงทุนซื้อเตาอบ อุปกรณ์การทำขนม วัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆ เพื่อผลิตเบเกอรี่จำหน่าย โดยจะทำการตลาดออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลในการประชาสัมพันธ์สินค้า เมื่อมีลูกค้ารู้จักเรามากๆ มีกำไรจากการจำหน่ายเบเกอรี่เพียงพอ ค่อยขยับขยายสู่การเปิดร้านต่อไปครับ”


ส่วน กนิษฐา (มายด์) ที่ตอนนี้ได้เริ่มต้นทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่ศูนย์แอลดีซี สาขาลาดพร้าว 89 แล้ว กล่าวพร้อมกับยิ้มอวดฟันสวยสมกับอาชีพของเธอว่า “หนูเลือกฝึกวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นงานที่หนูชอบและสามารถนำความรู้ที่หนูเคยเรียนมาก่อนมาปรับใช้ได้ ตอนนี้หนูได้งานทำแล้วด้วยค่ะ ทำให้หนูมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ขอบคุณโครงการฯ นี้มากเลยค่ะ”


คุณจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ เล่าทิศทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปีที่ 2 และ 3 ที่จะเน้นการพัฒนาและต่อยอดทักษะของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้าสู่การทำงานตามความถนัดและทักษะฝีมือที่ได้เรียนรู้มา และขยายการดำเนินงานเพิ่มกับกลุ่มเยาวชนในเขตอื่นๆ ของกรุงเทพฯ “ขอบคุณมูลนิธิซิตี้ที่ได้ให้การสนับสนุนทุนดำเนินงานโครงการฯ รวมถึงขอบคุณสถาบันวิชาชีพต่างๆ ที่ยังคงยืนหยัดร่วมพัฒนาเยาวชนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตนให้เท่าทันโลกแห่งการทำงานจริงได้ต่อไป”