WVFT-logo_dark_rgb

การร่วมพันธกิจกับคริสตจักร

สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน มาร่วมพันธกิจกับเรา

คำมั่นสัญญาของเรา

เราเป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น แสวงหาความยุติธรรม และเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า โดยผ่านทางการอุทิศตนและสำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชนกลุ่มเปราะบางที่สุด

มาร่วมพันธกิจกับคริสตจักรเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ความหวัง สันติสุข และความรักไปสู่ชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ตามที่พระเยซูได้ทรงบัญชาไว้ โดยผ่านทางการเลี้ยงดูฟูมฟักฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อขยายความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย สติปัญญา-การเรียนรู้ การปกป้องคุ้มครองเด็ก พัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ชุมชน การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉิน และนำชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไปสู่เด็กๆ และทุกคนที่เราร่วมรับใช้ได้

ร่วมเป็นหนึ่งในคริสตจักรทั่วโลกเพื่อร่วมพันธกิจไปกับเรา ร่วมอธิษฐาน ร่วมลงมือทำ ร่วมให้เพื่อนำชีวิตที่ครบบริบบูรณ์ไปสู่เด็กทุกคน

จากคุณธรรมหลักของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ว่า “เราเป็นคริสตชน” ทั้งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคริสตจักรต่างก็ได้รับการทรงเรียกให้ดําเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์

โดยจุดเริ่มต้นของศุภนิมิตฯ เกิดขึ้นจากคำอธิษฐานบทหนึ่งเมื่อ 70 ปี ที่แล้ว และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราก็ไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปในพื้นที่ที่มีความจำเป็นขาดแคลนที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุดอย่างครบบริบูรณ์ ในฐานะองค์กรคริสเตียนซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือทั่วโลก ศุภนิมิตฯ มีประสบการณ์ทำงานในกว่า 100 ประเทศ ผ่านการร่วมพันธกิจกับชุมชนและองค์กรต่างๆ เราจึงสามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคริสตจักรของท่านในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับครอบครัวและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ครอบครัวและชุมชนมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และนำมาถึงซึงแผ่นดินของพระเจ้า

ด้วยความช่วยเหลือของท่าน เราสามารถ

48 ปี

ปกป้องคุ้มครองผู้เปราะบางยากไร้และต่อสู้กับความยากจน

41 จังหวัด

ทำงานทั่วประเทศทุกพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

เด็กกว่า 10 ล้านคน

ได้รับการศึกษา น้ำสะอาด อาหารครบโภชนาการ และการเสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง

เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับท่านด้วยความถ่อมใจ เพื่อกระทำพันธกิจของพระเจ้าบนโลกร่วมกันให้สำเร็จ เราอยากรู้จักและเรียนรู้นิมิตของท่านเพื่อสามารถตอบสนองงานรับใช้ของคริสตจักรของท่านเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตเด็กๆ เราสามารถเสริมสร้างและทำงานร่วมกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าได้หลากหลายวิธี เช่น การอธิษฐานเผื่อ การร่วมเป็นอาสาสมัคร การเข้าร่วม Campaign ต่างๆ การบริจาค การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเสริมศักยภาพผู้นำคริสตจักรในเรื่องการอภิบาลชีวิตชุมชนเพื่อช่วยให้คริสตจักรของท่านเติบโตและสามารถกระทำพันธกิจได้สำเร็จ

การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ

กว่า 47 ปีเรามุ่งเน้นที่จะให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

จัดกิจกรรม Chosen "เลือกด้วยรัก"

ร่วมใจอธิษฐาน

ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำวิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุดกับคริสตจักรของท่าน การมีส่วนร่วมจากท่าน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ล้วนสนับสนุนให้เราต่างสามารถดำเนินพันธกิจของพระเจ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสำเร็จไปด้วยกันได้

ปี 2019 มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและการยุติความรุนแรงต่อเด็กให้เยาวชน 7,939 คนทั่วประเทศ

ทุกๆ 60 วินาที

ครอบครัวได้มีน้ำสะอาด เด็กหิวโหยมีอาหารรับประทาน ครอบครัวมีอาชีพเพื่อเอาชนะความยากจน

หากท่านต้องการพูดคุยเพื่อเริ่มต้นการร่วมพันธกิจเพื่อยืนหยัดเคียงข้างเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุดร่วมกับเรา กรุณาส่่งอีเมลที่ sayumpoo_khunbankong@worldvision.or.th หรือโทร 02-022-9200 ทีมของเราจะทำงานร่วมกับคริสตจักรของท่านเพื่อร่วมกันค้นหาว่าการร่วมพันธกิจแบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจและความต้องการของคริสตจักรของท่านมากที่สุด

เราขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่ออย่างไร

ความเชื่อไม่เพียงแต่ช่วยให้งานของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ยังเป็นแรงหนุนเสริมให้พันธกิจของเราเกิดผลอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ผู้นำศาสนามักเป็นผู้ที่เข้าใจความจำเป็นขาดแคลนของผู้ที่เปราะบางยากไร้ที่สุดในชุมชนนั้นๆ ผู้นำศาสนาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเห็น และกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตอบสนองความจำเป็นขาดแคลนภายในท้องถิ่น
ด้วยหลักคุณธรรมที่เรายึดถือร่วมกัน เรามองหาวิธีร่วมพันธกิจกับผู้นำของทุกศาสนาเพื่อร่วมกันแก้ไขค่านิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางเด็กทำให้ไม่สามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ อนามัยแม่และเด็ก ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก เราทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ เช่น สถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

ศุภนิมิตฯ ทำงานร่วมกับผู้นำศรัทธาเพื่อปกป้องชุมชน

ติดต่อทีมงานของเรา

อีเมลหาเราได้ที่ sayumpoo_khunbankong@worldvision.or.th หรือโทร 02-022-9200

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

ร่วมปกป้องสิทธิเด็กไปพร้อมกัน

เพื่อมอบชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและเสริมสร้างพัฒนาด้านต่างๆ เป็นพลังที่สำคัญให้กับเยาวชนของชาติ

การพัฒนาเยาวชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ทั้งความพร้อมในการศึกษาต่อ และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพครอบครัวเปราะบาง

การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการรู้รับปรับตัว มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนในการดูแลเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบโตสมวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

about-wv

เราทำงานในพื้นที่ห่างไกล ยากไร้ที่สุด​

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด​

how-we-spent-give-to-children

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เงินบริจาคของท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล เราทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

ourwork-hero

งานของเราเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากท่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเรา ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า