WVFT-logo_dark_rgb

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เงินบริจาคของท่านได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและชีวิตที่ดีกว่าแก่เด็ก… และนี่คือวิธีที่เราใช้เงินบริจาคของคุณ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการจัดหาทุนบริจาคอย่างมีคุณภาพ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ กล่องรับบริจาค การบริจาคผ่านทางช่องทางออนไลน์ การรับบริจาคจากหน่วยงาน ห้างร้าน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานทั้งระดับประเทศ และองค์กรนานาชาติ โดยมีการขออนุญาตจัดหาทุนผ่านการรับบริจาคอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เมื่อท่านบริจาคเงินให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุด นอกจากนี้ ด้วยการผนวกเงินบริจาคของท่าน กับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ สินค้า บริการ รวมถึงทุนพิเศษ จากหุ้นส่วนต่างๆ เช่น ภาคชุมชน หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภาคธุรกิจ และองค์กรที่มีภาระใจเช่นเดียวกับเรา ทำให้เราสามารถสร้างผลกระทบได้้มากขึ้น การใช้เงินบริจาคของท่านแบบบูรณาการก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายเท่าทวีคูณ

นอกจากนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดในความรับผิดชอบด้านการเงิน เรามีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจการภายนอกเป็นประจำทุกปี เรามีกลไกการตรวจสอบการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยรับฟังข้อสะท้อนกลับจากชุมชนผ่านหลากหลายช่องทาง

ด้วยการสนับสนุนของท่าน เราสามารถสร้างผลกระทบกับชีวิตผู้ยากไร้กว่า 1.9 ล้านคน

ในปี 2023 ด้วยเงินบริจาคของท่าน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสามารถสร้างผลกระทบกับชีวิตผู้ยากไร้กว่า 1.9 ล้านคน ซึ่งเป็นเด็ก 1.7 ล้านคน

  • เด็กเปราะบางยากไร้ที่สุด 131,200 คน ได้รับการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงเด็กในความอุปการะและเด็กคนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่
  • เยาวชน 56,800 คน ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อตัวเด็ก ครอบครัวและชุมชนเอง
  • เด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ 31,200 คน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
  • เด็ก 30,200 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเด็ก เช่น โครงการสนับสนุนอาหารเช้าและสื่อการเรียนรู้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
  • ผู้ดูแลเด็ก 15,000 คน ได้รับการอบรมด้านการเลี้ยงดูเด็กแบบเอาใจใส่ เข้าใจเด็ก การเรียนรู้ที่บ้าน การเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน
  • ประชากรข้ามชาติ 150,400 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กข้ามชาติ 16,700 คน ได้รับประโยชน์จากงานเสริมสร้างสุขภาวะผู้ย้ายถิ่น การส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ และการต่อต้านการค้ามนุษย์
  • เด็กและผู้ใหญ่ 154,700 คน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความผาสุกภายในชุมชน
  • เด็ก 1.5 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากงานรณรงค์เพื่อความยุติธรรมในสังคม รวมถึงการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ของผู้ด้อยโอกา

เด็ก 7.8 ล้านคน

ได้รับการสนับสนุนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

เด็กและกลุ่มเปราะบางยากไร้ 282,000 คน

ได้รับความช่วยเหลือผ่านงานตอบสนองและบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ รวมถึง COVID-19

เด็กในความอุปการะ 43,000 คน

ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยตรง และส่งเสริมให้ครอบครัวมีอาชีพมีรายได้เสริม

ท่านจะทราบหรือไม่ว่า เงินบริจาคของท่านนำไปใช้อย่างไร​

เมื่อท่านบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุด เราทำงานจริงผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา ร่วมกับองค์กรหุ้นส่วนในพื้นที่ที่เราไว้วางใจ เรายังสนับสนุนชุมชนให้ตระหนักและรักษาสิทธิของพวกเขามากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรเรายังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจบัญชีภายนอกเป็นประจำทุกปี และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า เราจะใช้เงินบริจาคของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้สัญญาไว้ นั่นคือ เพื่อช่วยเหลือเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของเราผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมูลนิธิฯ รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปการะ รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมซึ่งเราประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อต่างๆ

รายงานประจำปี รายงานทุกการดำเนินงานจากเงินบริจาคของท่าน

ในฐานะผู้บริจาค เราตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะให้การบริจาคของท่านเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อเด็กเปราะบางยากไร้ ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้ซึ่งต้องการความช่วยเหลือที่สุด

ท่านสามารถตรวจสอบการนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ประโยชน์ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ประโยชน์ได้จาก รายงานประจำปี

ดูรายงานประจำปีของเรา

เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้กว่า 10 ล้านคน โดยการแก้ไขปัญหาที่รากของความยากจน

ทำไมต้องเลือกบริจาคให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ด้วยประสบการณ์ 48 ปี เราทราบดีว่าสามารถทำความเพื่อนำความหวังไปสู่เด็กและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายที่สุดในประเทศไทยได้อย่างไร

ด้วยน้ำใจจากผู้สนับสนุนทั่วประเทศ เราสามารถทำงานใน 42 จังหวัดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กว่า 10 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อท่านบริจาคเงินให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเราทำงานเคียงข้างชุมชนที่เรารับใช้โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางยากไร้ที่สุดเพื่อเอาชนะความยากจนเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนและครบบริบูรณ์ ท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่านจะได้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด

ผู้ได้รับความช่วยเหลือจากท่าน

สนับสนุนครอบครัวยากไร้สู้สถานการณ์โควิด-19

โควิด-19 ทำให้ครอบครัวของน้องภูเขาลำบากมากขึ้น ค้าขายได้น้อยลง ต้นทุนสินค้าบางอย่างแพงขึ้น ขอบคุณการสนับสนุนที่ช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวได้

ครอบครัวของน้องภูเขา เด็กในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯ เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด มูลนิธิฯ จึงมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ (กล้วยทอด) ทำให้วันนี้น้องภูเขาและครอบครัว ได้มีรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งเพื่อก้าวเดินต่อไป

ท่านสามารถช่วยได้อย่างไร

ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากมาย ยังมีเด็กอีกหลายล้านคนที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด เด็กเหล่านี้อาจไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตวัยเด็ก ไม่มีครอบครัว หรือแม้แต่ความหวัง

เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผ่าน “โครงการอุปการะเด็ก” พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ เราดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและชุมชนสามารถรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เราตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วน เช่น สนับสนุนอาหารเช้าผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก
เราให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนสามารถกลับมายืนบนลำแข้งของตัวเองได้อีกครั้ง
สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยปราศจากความช่วยเหลือจากทุกท่าน

ร่วมบริจาคในวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้​

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

การยุติความรุนแรงต่อเด็ก

เราจะสู้ต่อไป จนกว่าเด็กทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

การพัฒนาเยาวชน

เสริมสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมอาชีพครอบครัวเปราะบาง

อนาคตของเด็กไม่ควรดับวูบลงเพราะความยากจน

รายละเอียดเพิ่มเติม

about-wv

เราทำงานในพื้นที่ห่างไกล ยากไร้ที่สุด​

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด​

how-we-spent-give-to-children

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เงินบริจาคของท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล เราทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

ourwork-hero

งานของเราเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากท่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเรา ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า