WVFT-logo_dark_rgb

‘น่อทูพอ’ จิตอาสาแห่งอุพะ (อุ้มผาง)

'อาสาสมัครศุภนิมิตฯ' เพราะเคยได้รับ วันนี้มีโอกาสเลยเต็มใจแบ่งปัน สุขใจ ภูมิใจ ได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น
‘น่อทูพอ’ อาสาสมัครโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

น่อทูพอ คุณแม่ลูก 4 ที่อาศัยอยู่ในชุมชนห่างไกลของอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ครอบครัวของเธอมีอาชีพทำไร่ ทำนา และรับจ้าง ซึ่งรายได้น้อยและไม่แน่นอน การเลี้ยงดูลูก 4 คน จึงเป็นภาระที่หนักสำหรับเธอ แต่ช่วงชีวิตที่ยากลำบากของน่อทูพอก็เปลี่ยนไปเมื่อได้รู้จัก และได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ผ่าน โครงการอุปการะเด็ก

เพราะเคยลำบากและได้รับโอกาส

“ตอนนั้นแม่ขาดแคลนเงินทองมาก เพราะต้องใช้เงินในการซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกๆ ทั้งกระเป๋านักเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนอื่น แม่ต้องออกไปทำงานรับจ้างเพื่อหาเงินให้พอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องดูแลลูก แต่ตอนนี้ภาระหนักของแม่ มีผู้อุปการะที่เขามอบความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาแบ่งเบาทำให้ภาระที่หนักเบาขึ้น ครอบครัวที่ทุกข์ใจก็เปลี่ยนเป็นความสุข” น่อทูพอ เล่าชีวิตความเป็นอยู่ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการอุปการะเด็ก และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น่อทูพอ ยังได้เข้าร่วม โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยงวัว ที่โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ โครงการพัฒนาฯ จังหวัดตาก พื้นที่ดำเนินงานอุ้มผาง ได้ดำเนินการ เธอได้รับวัวแม่พันธุ์ 1 ตัว เลี้ยงต่อเนื่องจนตกลูก จนถึงวันนี้น่อทูพอมีวัวแล้ว 4 ตัว ซึ่งตั้งแต่ได้รับวัวมาเธอไม่เคยขายและยังดูแลวัวของเธอเป็นอย่างดี เพียงหวังว่าวัวคอกนี้จะเป็นต้นทุนให้ลูกๆ ของเธอได้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

“ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินแม่ก็อาจจะขาย แต่ความตั้งใจแม่ แม่อยากให้ลูกเรียนสูงๆ แม่จะเลี้ยงวัวให้ดี เพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกหากขายตอนนี้ก็ได้ราคาประมาณตัวละ 8,000 – 10,000 บาท แต่บ้างช่วงราคาสูงไปจนเกือบถึง 20,000 บาทเลยนะคะ”

เมื่อมีโอกาสจึงเต็มใจจะแบ่งปัน

นอกจากบทบาทของแม่ที่ต้องดูแลลูกๆ แล้ว อาสาสมัครศุภนิมิตฯ คืออีกบทบาทที่ น่อทูพอ เต็มใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เสมอมา ทั้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามและเยี่ยมเยียนเด็กในความอุปการะ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ในชุมชน รวมไปถึงการนำความรู้ ที่เธอได้รับจากการเข้าร่วมอบรมมาแบ่งปันในชุมชน อาทิ หลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ ที่ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูเด็กด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ซึ่งจะนำสู่ความอยู่ดีมีสุขของเด็ก และครอบครัว ซึ่งเธอได้นำมาแบ่งปันจนชุมชนเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง

“ภูมิใจค่ะ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงาน และได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น เมื่อก่อนหลายครอบครัวไม่เข้าใจลูก บ่น ด่าลูก แต่ตอนนี้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง หลายๆ ครอบครัว ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นแล้ว เมื่อก่อนหลายคนไม่เห็นด้วยที่แม่อาสาตัวเองเข้ามาเป็นอาสาสมัคร แต่แม่ก็ยังเชื่อว่าถ้าแม่ทำสิ่งที่ดี มันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนอื่น และต่อตัวเอง อย่างน้อยเราได้รับความสุข เราได้รับความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ” น่อทูพอ อาสาสมัครศุภนิมิตฯ กล่าวด้วยความภูมิใจ

รู้จัก อุพะ หรือ อุ้มผาง

โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็กเด็ก ครอบครัว และชุมชน ใน 3 อำเภอของจังหวัดตาก ได้แก่ อุ้มผาง แม่ระมาด และท่าสองยาง ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะราว 1,400 คน สำหรับในอำเภออุ้มผาง มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาเด็กตั้งแต่ปี 2013

อุ้มผาง เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดตาก ซึ่งนอกจากจะเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ด้วยขนาด 4,325.4 ตารางกิโลเมตรแล้ว อุ้มผางยังเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากที่สุด ด้วยระยะทาง 249 กิโลเมตร

อุ้มผาง สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า อุพะ ที่เป็นคำเรียกกระบอกไม้ไผ่สำหรับเก็บเอกสารเดินทางในภาษาปกาเกอะญอ เนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขารกทึบ การเดินทางลำบากและเอกสารฉีกขาดได้ง่าย ดังนั้นการเก็บเอกสารจึงต้องม้วนเก็บในกระบอกไม้ไผ่และมีฝาจุกปิดมิดชิด เมื่อเดินทางมาถึงด่านตรวจก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่เพื่อแสดงเอกสาร ชาวบ้านจะเรียกเอกสารนี้ว่า “อุพะ” ซึ่งต่อมาได้ออกเสียงเพี้ยนมาเป็น “อุ้มผาง” จึงได้กลายมาเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทุกการออมสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้กว่า 1,000 ครอบครัว

‘น่อทูแอ้’ เมื่อต้นทุนชีวิตมีไม่พอ จึงต้องพยายาม ‘โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี’ โอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเปราะบางยากไร้

‘โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี’ โอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเปราะบางยากไร้

ปฐมนิเทศเยาวชนอาสาศุภนิมิต กว่า 70 คนจาก 15 สถาบันการศึกษา เตรียมมอบของขวัญให้ชุมชนยากไร้

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดปฐมนิเทศเยาวชนอาสาศุภนิมิต กว่า 70 คนจาก 15 สถาบันการศึกษา

Tags
Child Rights Climate Change Covid-19 CSR Human Rights SDG กลุ่มอาชีพ การตีตราและเลือกปฏิบัติ การพัฒนาสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของเด็ก ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรุนแรงต่อเด็ก ความเชื่อและการพัฒนา งานรณรงค์เพื่อเด็ก จิตอาสา ทักษะชีวิตเยาวชน ทักษะอาชีพเยาวชน นโยบายการพัฒนาเด็ก นโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก น้ำเพื่อชีวิต บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน บริจาคทุนการศึกษา บริจาคเงิน ปกป้องคุ้มครองเด็ก ผู้นำเยาวชน ผู้หญิงและเด็ก พัฒนาชุมชน มื้อเช้าเพื่อเด็ก ยุติวัณโรค/End TB สังคมแห่งการแบ่งปัน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ส่งน้องจบ ป.ตรี ห้องเรียนพ่อแม่ อดีตเด็กในความอุปการะ อ่านออกเขียนได้ เด็กข้ามชาติ เด็กยากไร้ เสียงเด็กและเยาวชน แรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ/ประชากรข้ามชาติ แรงงานต่างชาติ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการระดมทุนต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ข่าวอื่นๆ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save