หน้าหลัก

17 กรกฎาคม 2563

พัฒนา ‘อาสาสมัครการศึกษา’ เพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน (Read in English)


“หนูไม่ได้ไปโรงเรียน หนูไม่ได้เจอเพื่อนๆ หนูต้องอยู่ที่บ้าน เพราะพวกเราต้องป้องกันตนเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19” เสียงสะท้อนจากเด็กนักเรียน พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ สิรินธร จ.อุบลราชธานี ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ช่วยกันบอกเล่าถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการระบาดของไวรัส COVID-19


เมื่อมาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง พร้อมๆ กับสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ที่ลดน้อยลงในประเทศไทย ได้เวลากลับสู่โรงเรียนหลังจากที่ต้องเลื่อนการเปิดเทอมไปเกือบ 2 เดือน จากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อให้เด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ และได้รับการปกป้องดูแลจากโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันได้นี้อย่างเสมอภาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษา เพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน โดยได้ดำเนินการใน 126 โรงเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ 42 จังหวัดทั่วประเทศ


ด้วยประสบการณ์ในการทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองภัยพิบัติต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มากว่า 46 ปี ได้ผสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กใน ‘โครงการอุปการะเด็ก’ ครู ผู้นำชุมชน ผู้นำทางความเชื่อ ตัวแทนจาก อบต. เทศบาล รพ.สต. และหน่วยงานสาธารณสุข แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เกิดเป็นเครือข่าย ‘อาสาสมัครการศึกษา’ รวมกว่า 1,775 คน ร่วมกันขับเคลื่อนเตรียมพร้อมเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาจากพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสำหรับการศึกษาเล่าเรียน และการเตรียมพร้อมดูแลสุขอนามัยทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันได้


และด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ อาสาสมัครการศึกษา ทุกคน ได้ร่วมกันใช้เวลา 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนที่เด็กๆ จะเปิดภาคการศึกษาใหม่ มีเด็กๆ จากพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ รวมกว่า 4,808 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งสำหรับการศึกษาเล่าเรียน และความรู้ในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่เด็กนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม ผ่านการแบ่งกลุ่มและระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจากพี่ๆ แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ ที่อาสามาช่วยนำสันทนาการ แต่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งสำหรับการเล่าเรียน และเพื่อการดูแลป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19 อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากเนื้อหาที่ถูกแบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่


 มาดูแลสุขภาพกันเถอะ : ชวนน้องคุยเรื่องไวรัส COVID-19 และสอนน้องป้องกันตนเอง สวมใส่หน้ากาก ล้างมืออย่างถูกต้อง เว้นระยะทางสังคม ห่างไกลจากการติดเชื้อ

 ดูแลใจ สร้างสุขกันและกัน : ชวนน้องนักเรียนดูแลสุขภาพใจ ลดความเครียดจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 การเสพสื่ออย่างฉลาด รวมถึงการแนะนำเด็กๆ เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กด้วย

 เตรียมพร้อมก่อนเปิดโรงเรียน : รักการอ่าน รักการเรียนรู้ แต่เพราะไวรัส COVID-19 ฉันจึงต้องเตรียมพร้อม

 COVID-19 ในความคิดของฉัน : เป็นกิจกรรมฟังเสียงของเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งเพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครการศึกษาได้รับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ในชุมชน และเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานพัฒนาและให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ในระยะยาวต่อไปด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษา เพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนทั่วประเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


“พวกหนูพร้อมไปโรงเรียน พวกหนูพร้อมดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว” เด็กนักเรียนจากโครงการพัฒนาฯ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พร้อมใจกันกล่าวหลังจากได้รับความรู้จากโครงการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษา เพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน


นอกจากการดำเนินงาน ‘โครงการพัฒนาอาสาสมัครการศึกษาเพื่อเตรียมน้องกลับสู่โรงเรียน’ แล้ว มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังได้เตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อการฟื้นฟูเด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ยากไร้ ด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ฟื้นคืนและสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติด้วย