หน้าหลัก

30 กันยายน 2563

เตรียมพร้อมเด็กๆ สู่โลกกว้าง อบรมทักษะชีวิตที่จำเป็น (Read in English)


เรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า มีสิ่งเร้าใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และปัญหาต่างๆ ในสังคมที่รายล้อมเด็กๆ อยู่มากมาย เพราะฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในยุคนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เขามีทักษะชีวิต ที่ช่วยสนับสนุนให้พวกเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาฯ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้รูปแบบโครงการความร่วมมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็ก ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ทำงาน สถานีตำรวจภูธร อำเภออมก๋อย สำนักงานสาธารณสุข อำเภออมก๋อย และ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดอบรมทักษะชีวิตที่จำเป็นแก่เด็ก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านขุนตื่น โรงเรียนบ้านยางเปา โรงเรียนบ้านยางแก้ว โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง และ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เข้าร่วมจำนวน 95 คน


“ปัญหาในโรงเรียนและชุมชนของพวกเรามีหลายอย่างค่ะ เช่น นักเรียนไม่เชื่อฟังครู หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีวินัย ส่วนในชุมชน มีนักเรียนใช้ยาเสพติด บนถนนในหมู่บ้านก็มักจะมีเด็กแว้นค่ะ” ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6/2 โรงเรียนชุมชนอมก๋อยเล่าถึงความคิดเห็นที่รวบรวมมาจากเพื่อน ๆ ภายในกลุ่ม


โดยความรู้ที่นำมามอบให้กับน้อง ๆ ในวันนี้ผ่านทีมวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ถูกทำให้เข้าใจง่าย และน่าสนใจด้วยบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านการบรรยาย การระดมความคิดเห็น และ การฝึกปฏิบัติ เปิดเวทีให้เด็ก ๆ ได้คิด ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเต็มที่ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายที่สนุก น่าสนใจและได้ความรู้


“จากการเรียนรู้ในวันนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เราจะนำสิ่งนี้ไปแนะนำพ่อแม่ที่ยังไม่รู้กฎจราจร และจะบอกต่อกับน้อง ๆ ที่ยังไม่มีใบขับขี่ด้วย เรื่องเพศก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราไม่ควรดูสื่อที่ยั่วยุให้เกิดความต้องการทางเพศ การวางตัวที่เหมาะสมระหว่างชายและหญิง รวมไปถึงวิธีการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย” น้อง ๆ ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนบ้านอมก๋อย ขมวดภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์ที่ได้รับจากทีมวิทยากร


คุณกนก ศรีเรือง ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรม (จ. เชียงใหม่ จ. ลำปาง จ. แพร่) ซึ่งครอบคลุมโครงการพัฒนาฯ อมก๋อย พูดถึงความสำเร็จจากการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ว่า “จากการจัดกิจกรรมในวันนี้ อย่างน้อยมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ ของเรา 4 ประเด็น 1. เด็กมีความรู้ เกิดทักษะในการป้องกันและดูแลตัวเอง จากยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อ การจราจร และสามารถนำไปบอกกับเพื่อนของเขาต่อไป 2. เป็นโอกาสที่เราจะฝึกเด็กของเราให้มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งฝึกความเป็นผู้นำให้เด็กๆ ของเรา 3. โอกาสครั้งนี้เป็นเวทีที่เราจะมีโอกาส ได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ ว่าเขารู้สึก เขาคิดอย่างไรในประเด็นทางสังคมต่างๆ 4. เป็นการสร้างเครือข่ายการแจ้งเหตุในชุมชนและโรงเรียน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับเด็ก และเยาวชนของเรา”


“แล้วใครล่ะจะเป็นคนที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้?” คำถามจากวิทยากร


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“เราทุกคนต้องเป็นคนแก้ไขปัญหา” คำตอบสั้น ๆ ที่เต็มไปด้วยพลังจากน้อง ๆ ที่เข้ารับการอบรม ที่วันนี้น้อง ๆ ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปบอกต่อกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน และที่สำคัญที่สุดน้อง ๆ ทุกคนเกิดความตระหนักร่วมในปัญหาเห็นความสำคัญที่เราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเยาวชนต่อไป