หน้าหลัก

11 สิงหาคม 2563

ร่วมใจสู้ COVID-19 ปฎิบัติการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงแรงงานข้ามชาติ (Read in English)


“แม้จะไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมามากกว่า 1 เดือนแล้วก็ตาม ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะปลอดภัย 100% จากรายงานการสอบสวนโรคทั้งในและต่างประเทศเราพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีร่างกายแข็งแรง เป็นอาการที่เราเรียกว่า COVID แฝงไม่แสดงอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้ ซึ่งกลุ่มนี้มีความเสี่ยงมากที่อาจจะทำให้การระบาดของโรคกลับมารุนแรงได้อีกครั้ง” เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ที่ดูเหมือนว่าจะปลอดภัยแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้


นอกเหนือไปจากการสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการป้องกันตนเองจากการระบาดของ COVID-19 และการสนับสนุนความรู้ การแจกจ่ายชุดยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชน รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้แล้ว มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ยังได้ดำเนินการสนับสนุนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เกิดผลในเชิงการป้องกันให้มากที่สุดด้วย


โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมา มูลนิธิศุภนิมิตฯ และ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลายให้กับแรงงานข้ามชาติจำนวน 50 คน ที่แคมป์ก่อสร้าง บริษัท 3 พร จำกัด เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายๆ พื้นที่ในการทำงานส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกันโรคติดต่อสำคัญ โดยเฉพาะ โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ โดยตัวอย่างน้ำลายจะถูกนำส่งตรวจหาเชื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนชุดตรวจจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบสื่อความรู้การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้จัดพิมพ์เป็นภาษาเมียนมา ให้แรงงานข้ามชาติที่แคปม์ก่อสร้างแห่งนี้ได้มีความรู้เพื่อการดูแลและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมอีกด้วย


การตรวจหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มประชากรข้ามชาติในครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงแรงงานข้ามชาติเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค จากการเก็บตัวอย่างน้ำลายของแรงงานข้ามชาติที่แคมป์ บริษัท 3 พร จำกัด ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่อาจวางใจ และยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคได้นี้ การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 กลุ่มแรงงานข้ามชาตินับเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสในการติดเชื้อสูงมาก เสี่ยงทั้งการทำงาน การอยู่อาศัยที่แออัด และบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้ด้วย เราต้องช่วยกันค่ะ การป้องกันย่อมจะดีกว่าการตามแก้ไข ไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเท่านั้น เราทุกคนก็จะต้องป้องกัน และปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดด้วย” คุณหลินฟ้า อุปัชฌาย์ ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการทำงานตรวจหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง และการปฏิบัติตนของทุกคน เพื่อไม่ให้การระบาดรุนแรงของโรคร้ายที่อุบัติใหม่นี้กลับมาอีกเป็นระลอกที่สอง


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมสนับสนุนให้เด็กยากไร้ได้มีสุขลักษณะที่ดีในการอ่านเขียนเรียนรู้ที่บ้าน ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/NYBB/chaser_nybb20/nybb.html