หน้าหลัก

16 กรกฎาคม 2563

‘iTWiST’ มอบน้ำใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ (Read in English)


คุณเอก พุทธาโกฐิรัตน์ และคุณจักรภพ ทวยเจริญ Co-Founder & CEO บริษัท ไอทวิสท จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถสื่อสารผ่าน SMS มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ และกองทุน ‘ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ’ โดยมี คุณนวลฉวี ดีวงษ์ และคุณวรรณธิดา สุภัครพงษ์กุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563


ทั้งนี้ iTWiST ได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนโครงการชุมชนอยู่ดีวิถีพอเพียงท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของเด็ก ครอบครัว และชุมชน ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา การมีแหล่งอาหารที่มั่นคง การสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เพื่อจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้เด็กๆ ได้รับประทานเพื่อความพร้อมในการเรียนรู้แต่ละวัน รวมถึงสนับสนุนการสร้างห้องน้ำสะอาด และพัฒนาระบบประปาชุมชน เพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชน ได้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างถูกสุขอนามัยร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวให้หลุดพ้นความยากไร้ และสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้ที่ https://bit.ly/3gKNIYd