หน้าหลัก

27 สิงหาคม 2563

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสู้ “ภัยแล้ง” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข (Read in English)


“เสี่ยงปลูกข้าวแบบเดาใจฟ้า ก็แล้วแต่เทวดาท่านจะเมตตาหรือไม่” เป็นประโยคที่ถูกดัดแปลงมาจากบทเพลงดังในอดีต “เดาใจฟ้า” ของ คุณไมค์ ภิรมย์พร ที่ผู้ดัดแปลงเพลงดูเหมือนจะต้องการตัดพ้อและระบายความรู้สึกบางอย่างในฐานะของเกษตรกร ที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่า ข้าวที่หว่าน นาที่ไถ และปลาที่ปล่อย ปีนี้ผลผลิตจะออกมาเป็นอย่างไร


เช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 18 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างไปจากบทเพลงดัดแปลงดังกล่าว ด้วยการทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ บวกกับชัยภูมิของหมู่บ้านที่อยู่นอกแนวเขตชลประทาน ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาต้องประสบกับความยากลำบากในการประกอบอาชีพ จากการขาดแคลนน้ำใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน


ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว โครงการพัฒนาฯ ปากพนังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้เข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ด้วยการดำเนิน ‘โครงการส่งมอบน้ำใจสู้ภัยแล้ง ปี 2563’ โดยคณะกรรมการโครงการ และกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงชาวบ้านที่นอกจากจะร่วมแรง ร่วมใจแล้ว ยังช่วยกันระดมทุนบางส่วนในการดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล วางระบบท่อส่งน้ำ และระบบกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของตน อันจะนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


คุณกาญจนา มาลัย ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ ปากพนังตะวันตก จ.นครศรีธรรมราช มูลนิธิศุภนิมิตฯ ฉายภาพการการดำเนินโครงการส่งมอบน้ำใจสู้ภัยแล้ง ว่าการขุดเจาะน้ำบาดาล 1 บ่อ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านได้ถึง 2 หมู่บ้าน รวม 110 ครอบครัว หรือคิดเป็นพื้นที่กว่า 300 ไร่


“น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้ได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำระบบชลประทานทั้งระบบ สิ่งสำคัญคือช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากกว่าวิธีอื่น ชาวบ้านสามารถทำเกษตรได้ในที่ดินของตนเอง ที่สำคัญเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงปลาเป็นอาชีพเสริมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำนอกพื้นที่ ช่วยลดปัญหาสังคมที่จะตามมา”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนิน ‘โครงการส่งมอบน้ำใจสู้ภัยแล้ว ปี 2563’ ในหลายพื้นที่ดำเนินงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำในการทำมาหากินและอุปโภคบริโภค โดยหวังเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ต่อไป