หน้าหลัก

21 กันยายน 2563

มูลนิธิศุภนิมิตฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 (Read in English)


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงาน ”วันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ในการนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ ‘องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน’ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และนายกชพรรณ แกนนำเยาวชนศุภนิมิตคิดดี ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ตาพระยา จ.สระแก้ว ได้รับเกียรติบัตร ‘เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ’ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ขอบคุณผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกท่าน ผู้บริหารทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงน้องๆ เยาวชนศุภนิมิตคิดดี ที่มีส่วนสำคัญต่อการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการทำงานเพื่อสร้างความหวังและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ สู่ความอยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน