WVFT-logo_dark_rgb

เกี่ยวกับเรา ‘มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย’

เพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาและการรณรงค์เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคม ดำเนินพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผ่านการทำงานร่วมกับครอบครับและชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหาความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก เรายึดมั่นในความเชื่อของคริสเตียน มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ World Vision – ศุภนิมิตสากล ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับโลก มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 36,000 ชีวิต ทำงานในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี พ.ศ.2517 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ และได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะตอบสนองและช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3 ล้านคน ภายในปี 2025 มุ่งเน้นการจัดหาทุนบริจาคอย่างมีคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ บุคลากร การเรียนรู้ และการเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมทุ่มเทและสานต่อพันธกิจเพื่อเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ภายใต้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

 • โครงการอุปการะเด็ก
 • โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม
 • โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี
 • โครงการเติมชีวิตด้วยการให้
 • โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
 • โครงการด้านการย้ายถิ่นฐานและประชากรข้ามชาติ

ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ดำเนินงานใน 36 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีเด็กในความอุปการะ จำนวน 38,479 คน (ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2566)

0 โครงการ

พื้นที่ดำเนินงาน

0 จังหวัด

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

> 35000 คน

จำนวนเด็กในอุปการะ

ความหวัง ความสุข ความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ จนถึงลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ความเป็นมาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ดร.บ็อบ เพียร์ซ ผู้ก่อตั้งศุภนิมิตสากล ยืนอยู่กับเด็กเล็กกลุ่มใหญ่

ศุภนิมิตสากลถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ดร. บ็อบ เพียร์ซ ช่วยเหลือเด็กหญิงคนหนึ่งด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ที่มีอยู่ในกระเป๋า นับแต่วันนั้นมา ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนนับหมื่นทั่วโลก ศุภนิมิตฯ ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนยากไร้ในกว่า 100 ประเทศ

ภาพแม่อุ้มลูก

ศุภนิมิตสากลได้ดำเนินงานช่วยเหลือและให้ความอุปการะเด็กกำพร้าที่ จ.เพชรบุรี และมีการขยายงานการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ในจังหวัดต่างๆ

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสาธารณกุศลอย่างเป็นทางการในชื่อ ‘มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย’ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 1974

พ่อแม่ลูกยิ้ม

เริ่มผสานความร่วมมือกับองค์กรชุมชน และเริ่มดำเนิน “โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนโดยมุ่งเน้นที่ตัวเด็ก เพื่อให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

จัดทำแผนที่เด็กเปราะบางยากไร้ที่สุดระดับประเทศ และปรับจุดมุ่งเน้นการทำงานให้สอดคล้องตอบสนองเด็กกลุ่มนี้ และได้รับ ‘รางวัลทีมผู้ก่อการดีระดับทอง ระดับประเทศ’ ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กจากความเสี่ยงการเสียชีวิตเพราะจมน้ำ จากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับ ‘รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ’ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ‘รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน’ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เริ่มโครงการตอบสนอง COVID-19 ซึ่งเข้าถึงผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ถึง 574,500 คน
ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น (Human Rights Awards 2022) จากกระทรวงยุติธรรม 

ได้รับ ‘รางวัลพระพฤหัสบดี’ ระดับประเทศ ผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพในการสนับสนุนด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ‘รางวัลหน่วยงานดีเด่น หน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ และประชากรข้ามชาติในประเทศไทย’ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทีมงานของเรา

มุ่งเน้นการจัดหาทุนบริจาคอย่างมีคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ บุคลากร การเรียนรู้ และการเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมทุ่มเทและสานต่อพันธกิจเพื่อเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข โดยยึดหลักความโปร่งใส

คณะกรรมการอำนวยการ

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ประธานกรรมการ

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร

 รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช 

กรรมการ 

นายมนตรี ศรไพศาล

กรรมการ 

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

กรรมการ 

ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

กรรมการ 

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

กรรมการ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

กรรมการ 

นางศศิธร วัฒนกุล

กรรมการและเหรัญญิก 

นางสาวดรณภา สุกกรี

กรรมการ 

นางเทเรซ่า แอน เฟอร์รารี่

กรรมการ 

นางลานทิพย์ ทวาทศิน 

กรรมการและเหรัญญิก 

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหาร

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง

 ผู้อำนวยการ

นางรสลิน โกแวร์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร

นางฉัตรชนก ตรีรัตนวาทิน

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน

นายอานนท์ สวนศรี 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมองค์กร

ดร.พีร เดชวิลัย 

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล และผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวพัชรี ศรีสำราญ

ผู้อำนวยการโครงการกองทุนโลก (Global Fund)

ดร.วิมลรัตน์ สีสัน 

ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

นายอาฐินนท์ พึ่งสันเทียะ 

ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้

นายบุญเกิด อินช้อย 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและจัดซื้อ

Mr.Alonzo Lee 

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพการดำเนินพันธกิจภาคสนาม

Mr.Harley Hamilton

 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและบริหารกองทุน

Ms.Lydia Lim Qin yun 

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาแหล่งทุนและนวัตกรรมการตลาดดิจิทัล

Ms.Florence Joy Maluyo

 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

Mr.Yugijo Daud

ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนภาคเอกชนและผู้บริจาครายใหญ่

พันธกิจและคุณธรรมหลักของมูลนิธิ

เราเป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อพันธิจช่วยเหลือชุมชนให้หลุดพ้นจากวังวนความยากจนตลอดไป

ศุภนิมิตเป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจ ซึ่งมีเจตจำนงที่จะดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิต แสวงหาความยุติธรรม และการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า

พันธกิจ

 • การพัฒนาชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต
 • การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
 • การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม
 • การร่วมพันธกิจกับคริสตจักร
 • การเสริมสร้างจิตสำนึกแก่มวลชน
 • การเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า

คุณธรรมหลัก

 • เราเป็นคริสตชน
 • เราจรรโลงคุณค่าของคน
 • เรามีฉันทะภาระร่วมกัน
 • เรามีภาระต่อคนยากไร้ขัดสน
 • เราเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดี
 • เราพร้อมที่จะตอบสนอง

เราทำงานอย่างไร

เราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ 

เราทำงานร่วมกับชุมชน ผู้อุปการะ ผู้บริจาค หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ และภาครัฐ เราร่วมกันแก้ไขความยากจนที่รากเหง้าของปัญหา เพื่อให้มั่นใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะยั่งยืนถาวรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้เราถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้ว 

หลักการในการทำงานของเรา

เจ้าหน้าที่ในพื้นทีโดยคนพื้นเพเดียวกัน ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ คือเพื่อนสนิทซึ่งไว้วางใจได้
มีฉันทภาระรับผิดชอบ เรารับฟังและตอบสนองข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

มุ่งเน้นเด็ก เรามุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้ความสำคัญกับเสียงของเด็ก และส่งเสริมเด็กมีทักษะ และรู้จักพึ่งพาตนเอง

อุทิศทุ่มเท เราอุทิศทุ่มเททำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าครอบครัวจะสามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เมื่อเกิดภัยพิบัติ เรารุดลงพื้นที่เพื่อตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

พัฒนาอย่างยั่งยืน เราส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาที่เราสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนและดำเนินอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมพันธกิจเพื่อผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เราภูมิใจที่ได้ร่วมพันธกิจกับชุมชน ผู้อุปการะและผู้บริจาค องค์กรร่วมพันธกิจทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้อย่างครบบริบูรณ์ 
รณรงค์เพื่อความยุติธรรมในสังคม เรารณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและชุมชนได้มีสิทธิมีเสียงในการกำหนดนโยบายระดับประเทศเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเหมาะสม  
ยึดมั่นหลักความเชื่อ งานของเราขับเคลื่อนบนความเชื่อแบบคริสเตียน เราทำงานรับใช้ร่วมกับองค์กรและผู้คนทุกศาสนาเพื่อมอบความหวังให้เด็กๆ ที่จะมีชีวิตที่ดี 
ทำงานแบบองค์รวม เราต้องจัดการกับรากของความยากจนผ่านการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน  
เราไม่สามารถทำงานของเราได้หากปราศจากน้ำใจจากท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

about-wv

เราทำงานในพื้นที่ห่างไกล ยากไร้ที่สุด​

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด​

how-we-spent-give-to-children

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เงินบริจาคของท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล เราทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

ourwork-hero

งานของเราเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากท่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเรา ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า