WVFT-logo_dark_rgb

เกี่ยวกับเรา ‘มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย’

เพื่อความหวัง ความสุข และความยุติธรรมของเด็กทุกคน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาและการรณรงค์เพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคม ดำเนินพันธกิจเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผ่านการทำงานร่วมกับครอบครับและชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหาความยากจนและความไม่ยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเด็ก เรายึดมั่นในความเชื่อของคริสเตียน มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ภาษา และศาสนา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ World Vision – ศุภนิมิตสากล ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับโลก มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 36,000 ชีวิต ทำงานในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ปี พ.ศ.2517 ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ และได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะตอบสนองและช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3 ล้านคน ภายในปี 2025 มุ่งเน้นการจัดหาทุนบริจาคอย่างมีคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ บุคลากร การเรียนรู้ และการเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมทุ่มเทและสานต่อพันธกิจเพื่อเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ภายใต้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

โครงการอุปการะเด็ก
โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม
โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี
โครงการเติมชีวิตด้วยการให้
โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน
โครงการด้านการย้ายถิ่นฐานและประชากรข้ามชาติ

ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ดำเนินงานใน 36 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีเด็กในความอุปการะ จำนวน 38,479 คน (ข้อมูลเมื่อ 1 ตุลาคม 2566)

0 โครงการ

พื้นที่ดำเนินงาน

0 จังหวัด

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

> 35000 คน

จำนวนเด็กในอุปการะ

ความหวัง ความสุข ความเท่าเทียม เพื่อเด็กทุกคน

โดยมูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลระดับชาติ และระดับท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน รวมไปถึงครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการต่างๆ เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ จนถึงลดปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ทำการเรี่ยไรตามกฎหมาย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 59 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

เราแตกต่างจากองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ อย่างไร

เรามุ่งเน้นชุมชน

เราตระหนักดีว่าชุมชนย่อมเข้าใจถึงสภาพความจำเป็นขาดแคลนของตนเองดีที่สุด บ่อยครั้งที่ชุมชนสามารถริเริ่มแนวคิดดีๆ ที่ทำความฝันให้เป็นจริงได้ เราเพียงรับฟัง สนับสนุนเครื่องมือและให้การฝึกอบรมให้กับชุมชน เพื่อส่งมอบความฝันเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและครอบครัว

เรามุ่งเน้นเด็ก

เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวและชุมชนได้ งานทั้งหมดที่เราทำเพื่อสนับสนุนเด็กๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเด็กสามารถเอาชนะความยากจนและเข้าถึงการศึกษาตามที่พวกเขาพึงได้รับ เด็กเหล่านี้อาจเติบโตไปเป็นผู้นำชุมชน ครู แพทย์ อย่าให้อนาคตที่สดใสของเด็กๆ จบลงเนื่องจากความยากจน

เรามุ่งเน้นความเชื่อ

ด้วยความเชื่อแบบคริสเตียน เราอุทิศทุ่มเทช่วยเหลือเด็กทุกคน ไม่ว่าเด็กจะนับถือศาสนาใด ไม่ว่าจะเด็กจะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดานและเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใด เรามุ่งมั่นปกป้องคุ้มครองเด็กๆ ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า เพื่อแสดงความรักของพระเจ้า เราต่อสู้เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพที่พระเจ้าประทานให้เด็กแต่ละคน

ความเป็นมาของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

เป็นทีมสหสาขาที่ทำงานร่วมกันในการป้องกันการจมน้ำโดยเฉพาะในเด็ก

ได้รับ ‘รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ’ จากกระทรวงศึกษาธิกา และ ‘รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน’ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัล ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น’ ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทภาคประชาสังคม

ทีมงานของเรา

มุ่งเน้นการจัดหาทุนบริจาคอย่างมีคุณภาพ ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ บุคลากร การเรียนรู้ และการเติบโตในหน้าที่การงาน พร้อมทุ่มเทและสานต่อพันธกิจเพื่อเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข โดยยึดหลักความโปร่งใส

คณะกรรมการอำนวยการ

ศ.ดร.บุญชัย หงส์จารุ

ประธานกรรมการ

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร

 รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช 

กรรมการ 

นายมนตรี ศรไพศาล

กรรมการ 

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

กรรมการ 

ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

กรรมการ 

ดร.ผุสดี ตามไท

กรรมการ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

กรรมการ 

นางสาวดรณภา สุกกรี

กรรมการ 

นางเทเรซ่า แอน เฟอร์รารี่

กรรมการ 

นางลานทิพย์ ทวาทศิน 

กรรมการและเหรัญญิก 

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง 

กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหาร

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง

 ผู้อำนวยการ

Mr.Jeff Brunt 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

Ms.Meliza Soleta Aberin

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานระดมทุน

นางรสลิน โกแวร์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร

นายอานนท์ สวนศรี 

ผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล

นางสาวพัชรี ศรีสำราญ

ผู้อำนวยการโครงการ (Global Fund)

ดร.พีร เดชวิลัย 

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล และผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.วิมลรัตน์ สีสัน 

ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง

นายอาฐินนท์ พึ่งสันเทียะ 

ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้

นายบุญเกิด อินช้อย 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินและจัดซื้อ

Mr.Alonzo Lee 

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพการดำเนินพันธกิจภาคสนาม

Mr.Harley Hamilton

 ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและบริหารกองทุน

Ms.Lydia Lim Qin yun 

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาแหล่งทุนและนวัตกรรมการตลาดดิจิทัล

Ms.Florence Joy Maluyo

 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

Mr.Yugijo Daud

ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนภาคเอกชนและผู้บริจาครายใหญ่

พันธกิจและคุณธรรมหลักของมูลนิธิ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจ มีเจตจำนงที่จะดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ด้อยโอกาส 

พันธกิจ

 • การพัฒนาชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต 
 • การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน 
 • การส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม 
 • การร่วมพันธกิจกับคริสตจักร 
 • การเสริมสร้างจิตสำนึกแก่มวลชน 
 • การเป็นพยานเพื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า 

คุณธรรมหลัก

 • เราเป็นคริสตชน 
 • เราจรรโลงคุณค่าของคน 
 • เรามีฉันทะภาระร่วมกัน 
 • เรามีภาระต่อคนยากไร้ขัดสน 
 • เราเป็นผู้ดูแลจัดการที่ดี 
 • เราพร้อมที่จะตอบสนอง 
ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

เราทำงานอย่างไร

เราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ 

เราทำงานร่วมกับชุมชน ผู้อุปการะ ผู้บริจาค หุ้นส่วนร่วมพันธกิจ และภาครัฐ เราร่วมกันแก้ไขความยากจนที่รากเหง้าของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะยั่งยืนถาวรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้เราถอนตัวออกจากพื้นที่ไปแล้ว 

หลักการในการทำงานของเรา

เจ้าหน้าที่ในพื้นทีโดยคนพื้นเพเดียวกัน ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ศุภนิมิตฯ คือเพื่อนสนิทซึ่งไว้วางใจได้
มีฉันทภาระรับผิดชอบ เรารับฟังและตอบสนองข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

มุ่งเน้นเด็ก เรามุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมให้ความสำคัญกับเสียงของเด็ก และส่งเสริมเด็กมีทักษะ และรู้จักพึ่งพาตนเอง

อุทิศทุ่มเท เราอุทิศทุ่มเททำงานเคียงข้างชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าครอบครัวจะสามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เมื่อเกิดภัยพิบัติ เรารุดลงพื้นที่เพื่อตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

พัฒนาอย่างยั่งยืน เราส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาที่เราสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนและดำเนินอย่างต่อเนื่อง 

ร่วมพันธกิจเพื่อผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ เราภูมิใจที่ได้ร่วมพันธกิจกับชุมชน ผู้อุปการะและผู้บริจาค องค์กรร่วมพันธกิจทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้อย่างครบบริบูรณ์ 

รณรงค์เพื่อความยุติธรรมในสังคม เรารณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและชุมชนได้มีสิทธิมีเสียงในการกำหนดนโยบายระดับประเทศเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเหมาะสม 

ยึดมั่นหลักความเชื่อ งานของเราขับเคลื่อนบนความเชื่อแบบคริสเตียน เราทำงานรับใช้ร่วมกับองค์กรและผู้คนทุกศาสนาเพื่อมอบความหวังให้เด็กๆ ที่จะมีชีวิตที่ดี 

ทำงานแบบองค์รวม เราต้องจัดการกับรากของความยากจนผ่านการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน  

รายละเอียดเพิ่มเติม

about-wv

เราทำงานในพื้นที่ห่างไกล ยากไร้ที่สุด​

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจเพื่อประโยชน์ของเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด​

how-we-spent-give-to-children

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เงินบริจาคของท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ไปตลอดกาล เราทำได้อย่างไร หาคำตอบได้ที่นี่

ourwork-hero

งานของเราเกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจากท่าน

เรียนรู้เกี่ยวกับงานของเรา ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save